PTK positiva till förslag i utredning om sjukförsäkringen

Publicerat 2020-07-02

Den statliga utredningen (SOU 2020:6) som analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen har varit ute på remiss. PTK ställer sig i ett remissvar positiva till förslaget om att bedömningen av arbetsförmågan ska ske mot angivet normalt arbete och förslaget om särskilda bedömningsgrunder av arbetsförmågan för äldre.

I betänkandet analyseras tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete vid bedömning av rätten till sjukpenning. I utredningen redovisas också analyser av regelverkets utformning och tillämpning av bland annat rehabiliteringsinsatser samt av praxis och Försäkringskassans handläggning.

PTK tillstyrker förslaget om att bedömningen av arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning bör ske mot angivet normalt förekommande arbete. Att lägga till ordet angivet menar PTK kommer att tvinga fram bättre beslutsmotiveringar från Försäkringskassan, som kan vägleda den försäkrade vid indragning av sjukpenning. I dagsläget anges det oftast inte i beslutsmotiveringarna vilket arbete individen skulle kunna klara av. Utredningen föreslår att med angivet normalt förekommande arbete ska avses yrkesgrupper enligt SCB:s yrkesklassificeringssystem. Detta skulle innebära att den försäkrade skulle förstå vilken typ av yrke denne bedöms klara trots sin sjukdom, och även kunna bedöma om Försäkringskassans beslut är rimliga.

PTK ställer sig även bakom förslaget om att bedömningen av rätten till rehabiliteringsersättning inte ska bedömas mot angivet normalt förekommande arbete, oavsett hur länge den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga. Utredningens analyser kan tolkas som att Försäkringskassan regelmässigt avstår från tidiga rehabiliteringsinsatser i fall där de försäkrades återgång till heltid i eget arbete bedöms ske efter dag 180 i sjukfallet. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att vid bedömning av rätt till rehabiliteringsersättning, ska arbetsförmågan inte bedömas mot angivet normalt förekommande arbete. Detta ska gälla oavsett hur länge den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga.

PTK anser att det behövs särskilda bedömningsgrunder för hur arbetsförmågan ska bedömas hos äldre försäkrade som har kort tid kvar i arbetslivet. Utredningen föreslår i delbetänkandet att arbetsförmågan hos äldre sjukskrivna även från dag 181 ska mätas mot eget arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren. Inte som enligt dagens regelverk – mot på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta skulle innebära att en äldre försäkrad får sin arbetsförmåga bedömd mot sitt eget arbete. PTK bedömer att den regel som utredningen förslår är alltför statisk, då det enda kriterierna för tillämpningen är anställning och ålder. Det gör regeln för trubbig, och riskerar att få stötande effekter i enskilda fall. PTK efterlyser istället en större elasticitet i regeln, och kanske också en rimlighetsbedömning, men tillstyrker förslaget då en särskild regel behövs för äldre sjukskrivna.

Läs hela remissvaret här.

Ulrika Stensgård

Försäkringsexpert /jurist

08-440 85 13

076-282 90 01