Riksdagsbeslut om ny lag för tjänstepension

Publicerat 2019-11-13

Den 13 november fattade riksdagen beslut om att bifalla förslaget om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Då förslaget fått hård kritik från parterna uppmanar riksdagen samtidigt regeringen att skyndsamt ta fram förslag till ändringar.

PTK och andra parter på arbetsmarknaden har i en rad sammanhang kritiserat tillvägagångssätt och innehåll i de förslag till lagar om tjänstepensionsföretag som regeringen lagt fram. Parterna har pekat på att förslagen riskerar att reglera bort en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad, något som i förlängningen riskerar att leda till lägre tjänstepensioner.

Riksdagen beslutade idag att säga ja till regeringens förslag om regler för tjänstepensionsföretag med utgångspunkt i ett EU-direktiv. Men riksdagen gick också på finansutskottets linje att rikta fyra uppmaningar till regeringen om att ta fram förslag till ändringar. Ett viktigt skäl till detta är att PTK, LO och Svenskt Näringsliv nyligen uppvaktade finansutskottet, efter att inte ha fått gehör för sina synpunkter tidigare i processen. De fyra områden där regeringen ska återkomma med förslag om ändringar är:

  • Solvens inklusive kapitalkrav
  • Information
  • Egenföretagares försäkringar
  • Tilläggsförsäkringar

– Det är nu avgörande att regeringen förankrar ändringsförslagen med parterna. Den proposition som riksdagen har röstat ja till riskerar annars att rasera en välfungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

PTK:s och övriga parters kritik mot lagförslaget har omfattat både hur lagförslaget har tagits fram och flera delar av innehållet i det. En av de viktiga frågorna för PTK är information. Den handlar om kollektivavtalsparternas rätt att avtala om information till de försäkrade i tjänstepensionsföretag. Effekten av de bestämmelserna som riksdagen beslutat om innebär bland annat ökade kostnader för informationsgivningen.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39