Riktålder ska trygga pensionerna

Publicerat 2019-04-29

Socialdepartementet föreslår höjda åldrar i pensions- och trygghetssystem. Ett nytt åldersbegrepp – riktålder ska införas och kopplas till svenskarnas förväntade medellivslängd. PTK har invändningar mot delar av förslaget.

En så kallad riktålder ska införas för att trygga pensionerna. PTK delar i huvudsak socialdepartementets bakgrunds- och problembeskrivning men har invändningar mot delar av förslaget.

PTK:s jurist Tomas Bern menar att en förutsättning för att införa en riktålder är att omkringliggande trygghetssystem samtidigt knyts till samma riktålder som följer medellivslängden.

– Den föreslagna riktåldern innebär att fler blir kvar i arbetslivet under längre tid, vilket också får konsekvenser på många andra områden. Det är därför nödvändigt att regler som LAS och arbetsmiljöregler utvecklas och knyts till införandet för att tryggheten inte ska gå förlorad, säger Tomas Bern.

Riktålder – nytt begrepp

Det var i slutet av 2017 som partierna i Pensionsgruppen kom överens om att arbeta för att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner. De föreslog bland annat flera pensionsrelaterade åldersgränser ska höjas. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har haft i uppdrag att ta fram förslag om hur detta ska gå till.

En förutsättning för ett längre arbetsliv är att det finns en långsiktig balans mellan arbetsbelastning och återhämtning.

Tomas Bern jurist på PTK

Arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp för pension införs – en så kallad riktålder. Den ska fungera som ett riktmärke för när den enskilda individen kan gå i pension. Riktåldern ska räknas upp med hänsyn till medellivslängdens utveckling.

PTK menar att socialdepartementets förslag saknar en analys av de förutsättningar och åtgärder som krävs för att alla som berörs ska kunna arbeta längre.

– En förutsättning för ett längre arbetsliv är att det finns en långsiktig balans mellan arbetsbelastning och återhämtning. Arbetsorganisationen måste tillåta en större variation åldersmässigt och prestationsmässigt på arbetsplatsen, säger Tomas Bern.

Tydligare krav på arbetsgivare

Därför, menar PTK, krävs det en starkare betoning på vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tydligare krav på arbetsgivaren att individuellt anpassa arbetsmiljön för arbetstagare i olika åldrar.

– Om förslagen ska få önskvärd effekt är det avgörande att vi har en arbetsmiljö som
medger ett längre arbetsliv. Det är också viktigt att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet, säger Tomas Bern.

Socialdepartementet om riktålder

Riktåldern är ett nytt begrepp inom socialförsäkringssystemet och syftar till att automatiskt justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen. Tanken är att alla pensionsrelaterade åldrar och åldersgränser i angränsande trygghetssystem ska knytas till riktåldern. Förändringarna kommer att införas stegvis de kommande åren:

2020

  •  Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
  • Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år

2023

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
  • Lägsta ålder för garantipension höjs till 66 år
  • 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år, (exempel sjukförsäkring och a-kassa)
  • Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 68 till 69 år

2026

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år
  • Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder, vilket förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern, knyts till riktåldern.

Källa: regeringen.se

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39