Så påverkas ITP av korttidsarbete med statligt stöd

Publicerat 2020-04-06

I och med att lönen minskar relativt lite vid korttidsarbete med statligt stöd och perioden är kort så är påverkan på tjänstepensionen i de flesta fall begränsad. De som går i pension under den tid som avtalet om korttidsarbete gäller kan se en negativ effekt, och för dessa bör åtgärder vidtas.

PTK och Svenskt Näringsliv har tidigare enats om vissa tillfälliga förändringar av ITP-avtalets lönekapningsregler. Dessa regler gäller för den som har mindre än fem år kvar till pensionen och de träder i kraft då PTK-förbund tecknar överenskommelser om korttidsarbete med statligt stöd.

Att gå ner i arbetstid inom ramen för korttidsavtalen med statligt stöd påverkar lönen i begränsad omfattning. En reducering av arbetstiden med 40 procent ger exempelvis en minskning av den ordinarie lönen med sex procent. I de flesta fall innebär det en mindre påverkan på tjänstepensionen. Här beskrivs närmare hur korttidsarbete med statligt stöd påverkar tjänstepensionen, livförsäkringen TGL och sjukpensionen och vilka åtgärder som kan vidtas. 

Åtgärder för den som går i pension under perioden och har ITP 2

Undantaget är de som tänkt gå i pension vid 65 år under den tid som avtalet gäller. I deras fall hinner inte lönen återgå till 100 procent. Därför bör de som förhandlar försöka se till att denna grupp inte omfattas av korttidsavtal. I andra hand bör målet vara att förhandla fram att arbetsgivaren inte ändrar lönen för ITP 2 i rapporteringen till Collectum. Då påverkas inte pensionen för förmånsbestämd ITP 2.

Anställda som tänkt gå i pension före 65 år under korttidsperioden kan försöka skjuta på sin pensioneringstidpunkt till dess att korttidsavtalet upphör om man då ännu inte fyllt 65 år.

Har man passerat 65 år vid pensionstillfället kan arbetsgivaren inte längre anmäla in en högre lön eftersom man uppnått pensionsåldern för ITP 2. Den sista anmälda lönen före månaden man fyller 65 år ligger då i normalfallet till grund för ITP 2-pensionens storlek.

Ett uppskjutet pensionsuttag av ITP 2 till efter 65 år ger dock en högre månatlig pension eftersom antalet utbetalningar blir färre totalt sett medan kapitalet som ska räcka till utbetalningarna är lika stort.

Kvalifikationskrav för ITP 2 i samband med korttidsarbete

Ifall avtal om korttidsarbete innebär att kvalifikationstiden på att arbeta minst 8 timmar i veckan för ITP 2 inte kan uppnås ska ITP 2 ändå gälla, om den ordinarie arbetstiden innan arbetstidsminskningen uppgår till minst 8 timmar i veckan i genomsnitt under en tremånadersperiod.

Arbetsgivaren ska i dessa fall inte avanmäla den anställde från ITP 2.

Mycket liten påverkan på både ITP 1 och ITP 2

För övriga som omfattas av ITP 2 får korttidsavtalen i princip ingen påverkan alls eftersom återgången till full lön fullt ut blir pensionsmedförande igen efter korttidsarbetet. De kompenseras då korttidsavtalet upphör och arbetsgivaren återigen anmäler in den ordinarie lönen. ITPK påverkas något, men eftersom tidsperioden är begränsad och det är en liten del av ITP 2 så är påverkan marginell.

För den som omfattas av ITP 1 blir det under en begränsad tid en något lägre inbetalning, eftersom inbetalningarna beräknas på kontant utbetald lön. Ur ett längre perspektiv har detta troligen en liten effekt för de allra flesta.

Hel TGL-ersättning vid korttidsavtal

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du går i pension. Beloppet, som normalt är sex prisbasbelopp (maximalt 283 800 kronor), minskar succesivt med ett halvt basbelopp per år från 55 års ålder. Den som arbetar mindre än 16 timmar men mer än 8 timmar per vecka får en halv TGL-ersättning.

Parterna har nu enats om att det är arbetstiden före korttidsarbetet som ska ligga till grund för eventuell ersättning från TGL. Det uppstår därmed inget problem för anställda vars arbetstid under korttidsarbete understiger 8 eller 16 timmar per vecka. Detta under förutsättning att den ordinarie arbetstiden översteg 8 respektive 16 timmar/vecka innan korttidsavtalet.

Sjukpensionen blir lägre

Sjukpensionen i ITP som betalas ut efter 90 dagars sjukdom baseras alltid på den lön som den anställde uppbär. Vid korttidsavtal är lönen något lägre. I dessa fall blir också de fortsatta inbetalningarna till tjänstepensionen baserade på den lägre lönen så länge personen är sjuk. När den anställde återgår till att arbeta efter sjukperioden anmäls den fulla lönen igen och den blir då fullt ut pensionsgrundande för ITP.

Mer information hos ditt fackförbund

Om du undrar över något gällande korttidsarbete och hur det påverkar de anställda så kan du gå in på ditt fackförbunds hemsida och läsa mer. Det som ingår i det lokala avtalet är det som gäller, och det kan finnas fall där arbetsgivaren fortsätter att registrera in ordinarie pensionsmedförande lön.

Dan Wallberg

Pensionsexpert

08-440 85 34

070-555 58 34