Vad gör PTK?

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän – på jobbet, mellan jobb och efter arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att förhandla kollektivavtal, samverka med fackförbund och utbilda förbundsanställda och förtroendevalda.

PTK samlar 26 fackförbund som tillsammans representerar mer än en miljon privatanställda tjänstemän. Inom PTK samverkar förbunden för att tjänstemännen ska ha ett långt och hållbart arbetsliv. Tillsammans driver vi fram ansvarstagande och trygga system för pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, omställning och inflytande. Ett viktigt uppdrag för PTK är också att värna och utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen, både i Sverige och i EU.

PTK:s arbete styrs formellt av uppdrag från vår styrelse och överstyrelse.

Vi förhandlar

Vi företräder våra medlemsförbund i förhandlingar om kollektivavtal. Genom att samla många fackförbund i en enda organisation och förhandla för alla deras privatanställda medlemmar samtidigt, får vi större tyngd vid förhandlingarna. Dessutom kan vi samordna kraven och har mer effektiva förhandlingar.

PTK förhandlar flera stora avtal, bland annat huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd, tjänstepensionsavtalen ITP och KTP och arbetsskadeförsäkringen TFA.

Vi utbildar och informerar

PTK erbjuder kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. Kurserna handlar om pensioner, försäkringar och bolagsstyrelsearbete och inbegriper allt från webbinarier till omfattande kurspaket. Vi informerar även om våra avtal genom nyhetsbrev och seminarier.

Vi stödjer dig som stödjer

Vi ger stöd till dig som är förbundsanställd, försäkringsinformatör, bolagsstyrelseledamot eller klubbordförande. Ett syfte är bland annat att du sedan ska kunna sprida kunskapen vidare och stötta fler.

PTK:s formella uppdrag

Vi arbetar på uppdrag av våra medlemsförbund. Det är de som initierar våra uppdrag, som sedan beslutas genom styrelsen. PTK:s övergripande mål är att arbeta för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension.

PTK:s tre långsiktiga mål:

  • PTK värnar och utvecklar partsmodellen och har väl fungerande samverkans- och förhandlingsprocesser.
  • PTK driver fram ansvarstagande och trygga system för pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, omställningar och inflytande.
  • PTK ökar kunskapen om kollektivavtalens värde.