Startsida

Medel för försäkringsinformation – det här gör PTK

Digital rådgivning, utbildning, webbplatser, seminarier och kampanjer. Det är några av sakerna som PTK och våra 25 medlemsförbund gör för de medel vi får för försäkringsinformation. Målet är att tjänstemännen ska kunna fatta välgrundade beslut om pension och försäkringar.

PTK:s verksamhet för försäkringsinformation omfattar alla privatanställda tjänstemän som är försäkrade inom ITP, TGL och TFA, oavsett fackligt medlemskap.

Verksamheten bedrivs både av PTK:s kansli och av PTK:s medlemsförbund som varje år har möjlighet att ansöka om medel. Verksamheten styrs och följs upp utifrån den strategi som finns för verksamheten 2017–2020. Strategin lägger grunden för ett gemensamt och övergripande förhållningssätt inom försäkringsinformationen och fastställer övergripande mål, beskrivning av målgruppen och betydelsefulla samverkansaktörer.

Resultat av verksamheten

PTK:s informationsverksamhet bidrar till att:

  • 8 av 10 ITP-försäkrade tjänstemän kan fatta välgrundade beslut om pension och försäkring
  • 7 av 10 ITP-försäkrade tjänstemän har en positiv attityd till kollektivavtalad pension och försäkring

Vi vet att både kunskap och intresse om kollektivavtalad pension och försäkring ökar med stigande ålder och inkomst. Unga och lågavlönade skattar sin egen kunskap lägre och är mindre kunniga. Ju högre lön, desto bättre kunskap om vad som påverkar pensionen.

Behovet av att öka kunskapen om och förbättra attityden till kollektivavtalade försäkringar förnyas ständigt när arbetsmarknaden förändras och när nya årskullar kommer ut i arbetslivet. Pensionen är en produkt av hela livsinkomsten, inte bara de sista åren. Det är snarare tvärtom; ju tidigare man fattar kloka beslut kring pensionen, desto större möjlighet har man att faktiskt påverka pensionens storlek.

Informationsverksamheten på kansliet

Inom ramen för försäkringsinformationen bedrivs ett antal verksamheter på PTK:s kansli:

  • Kommunikation inklusive digitala plattformar
  • Utbildning
  • Seminarier och informationsträffar
  • Samverkan

Alla dessa verksamheter har enskilda planer som beskriver specifika satsningar och prioriteringar. Varje år görs en gemensam och sammanhållen planering respektive uppföljning.

Förbundens informationsverksamhet

Sedan början av 2000-talet har PTK:s medlemsförbund möjlighet att ansöka om 30 procent av PTK:s del av medlen för försäkringsinformation. Det används till information i förbundens egen regi. De enskilda förbunden ansöker årsvis och i varje ansökan ingår en beskrivning av den planerade verksamheten samt budget. Utfallet av insatserna redovisas och följs upp varje år.

Förbunden genomför ett stort antal informationsaktiviteter per år och möter närmare 50 000 försäkrade. Till detta kommer digitala aktiviteter och utskick.