Startsida

Så här finansierar PTK verksamheten

PTK:s verksamhet finansieras från två håll: avgift från medlemsförbunden samt pengar för försäkringsinformation. Organisationen är inte vinstdrivande.

Medlemsavgift

Vart fjärde år fastställer PTK:s stämma medlemsavgiften till PTK. Varje medlemsförbund betalar 23 kronor per privat anställd medlem och år.

Pengar för försäkringsinformation

Sedan slutet av 1970-talet har Svenskt Näringsliv och PTK en överenskommelse om avsättning av medel för att möjliggöra informationsinsatser kopplade till ITP-, TGL-, och TFA-avtalen. Överenskommelsen är reglerad i kollektivavtal och ger parterna möjlighet att finansiera och bedriva informationsverksamhet för försäkrade tjänstemän och arbetsgivare.

Verksamheten finansieras främst via medel från Garantistiftelsen för ITP och TGL. Stiftelsens syfte är att förvalta kapital för att garantera premierna för tjänstepension för försäkrade i Alecta om arbetsgivaren inte klarar av att betala premierna. Garantistiftelsen finansierar både Svenskt Näringslivs och PTK:s informationsverksamhet när det gäller ITP och TGL.

För år 2019 får PTK cirka 82,4 miljoner kronor i informationsmedel.

Målgruppen för försäkringsinformationen är alla privatanställda tjänstemän, oavsett fackligt medlemskap, som omfattas av kollektivavtalen:

  • Privatanställdas tjänstepension, ITP
  • Tjänstegruppslivsförsäkring, TGL
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Informationsverksamheten ska ge de försäkrade tillgång till saklig och neutral information kopplad till dessa försäkringar. Den kollektivavtalade tjänstepensionen har ett stort ekonomiskt värde för den som omfattas av den. Försäkringarna ger också ekonomisk trygghet vid sjukdom och dödsfall, vilket gör att det finns ett behov av att den som omfattas av försäkringarna har möjlighet att göra informerade val kring dem.

Finfo-medel till medlemsförbunden

Av PTK:s informationsmedel avsätts 30 procent för information och utbildning i förbundens regi. Finfo-medlen fördelas mellan PTK:s medlemsförbund och ska användas till informationsinsatser utöver den normala fackliga verksamheten. Alla förbund får dels ett grundbelopp, dels ett extra belopp baserad på hur många ITP-försäkrade medlemmar förbundet har. Medlemsförbunden ansöker själva för att få del av dessa medel.

Det övergripande målet är att de försäkrade tjänstemännen ska ha förmåga att fatta välgrundade beslut utifrån sin egen situation och att de ska ha förtroende för facket med avseende på pensioner och försäkringar.

Omförhandling av medel till försäkringsinformation

I juni 2018 sade Svenskt Näringsliv upp det kollektivavtal från 1978 som reglerar finansieringen av parternas arbete med information om de pensions- och försäkringsavtal de är ansvariga för.