Parternas förslag för att utveckla utbildningssystemet

Publicerat 2022-03-29

Trygghetsöverenskommelsen gör det lättare för yrkesverksamma att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Parterna, PTK, LO och Svenskt Näringsliv, ser ett stort behov av att utbildningssystemet anpassas för att reformen ska nå sin potential.

Överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd tillsammans med de nya grundläggande omställnings- och kompetensstöden respektive omställningsstudiestödet, stärker Sveriges konkurrenskraft. Yrkesverksamma får vägledning om och kraftigt ökade möjligheter att finansiera studier som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och samhälle får ökad tillgång till den kompetens som krävs för att framgångsrikt möta utmaningar som digitalisering, teknikutveckling, internationell konkurrens och klimat­omställning. Reformerna leder även till att fler yrkesverksamma ges ökade förutsättningar att arbeta längre upp i åldrarna, vilket underlättar för samhället att möta demografiska förändringar.

– Omställnings- och kompetensstöden i Trygghetsöverenskommelsen skapar helt nya möjligheter för anställda att utbilda sig under arbetslivet. För att vi ska nå potentialen i reformerna behöver även utbildningssystemet anpassas till de yrkesverksammas behov och förutsättningar, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

I en promemoria som överlämnats till regeringen lämnar parterna förslag till politiska åtgärder. Förslagen är inte uttömmande utan fokuserar på de frågor parterna bedömer som mest angelägna att regering och riksdag fattar beslut om inför att reformerna träder i kraft.