Mot ett nytt regelverk för anställningstrygghet

Publicerat 2022-03-22

Målet är att hela Trygghetsöverenskommelsen – lag och huvudavtal – ska börja tillämpas från den 1 oktober 2022. Fram till dess ska ny lagstiftning komma på plats och det nya huvudavtalet undertecknas.

I mars tog lagstiftningsarbetet till följd av Trygghetsöverenskommelsen ytterligare ett viktigt steg framåt, då regeringen lämnade propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden till riksdagen. I propositionen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. I propositionen har mindre justeringar gjorts med anledning av de Lagrådets synpunkter och förslag i början av mars 2022.

– Propositionen ligger väl i linje med Trygghetsöverenskommelsen. Det är glädjande att regeringen nu beslutat om den här historiska reformen för trygghet och omställning på svensk arbetsmarknad. Tillsammans skapar vi förutsättningar för verklig anställningstrygghet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Riksdagen kommer i början av juni att fatta beslut om ny lagstiftning enligt förslagen. När all lagstiftning är på plats kommer parterna den 22 juni att träffa nytt huvudavtal som bland annat ska ersätta dagens omställningsavtal.

Förhandlingarna avslutades hösten 2020

I oktober 2020 avslutades förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. I december 2020 överlämnades en överenskommelse till regeringen av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans med IF Metall och Kommunal som då också anslutit sig.

Principöverenskommelsen innehöll förslag till lagstiftning, ett nytt huvudavtal och ett protokoll där parterna förbinder sig att skriva under huvudavtalet när all lagstiftning är på plats. Parternas överenskommelse, som alltså innehåller både lagförslag och huvudavtal, har kommit att kallas Trygghetsöverenskommelsen. Ett huvudavtal sätter regler för hur parterna ska förhandla med varandra och utgör grunden för andra kollektivavtal.

Den politiska processen – nästa steg är riksdagsbeslut

Parternas överenskommelse välkomnades av regeringen och samarbetspartierna. Under våren 2021 arbetade tre statliga utredningar med att ta fram betänkanden som grund för kommande lagstiftning. Det handlar om den arbetsrättsliga lagstiftningen, men också om det ekonomiska stöd riktat till individer som vill eller behöver studera som ingår i överenskommelsen.  I en presskonferens den 7 juni 2021 kommenterade parterna utredningarna. Lagförslagen skickades på remiss och under hösten 2021 hanterades remissinstansernas kommentarer. I februari 2022 kom lagrådsremisser. Den 18 mars meddelar regeringen att de har beslutat om ett historiskt omställningspaket. Nästa steg är beredning och beslut i riksdagen. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft den 30 juni 2022, och att hela Trygghetsöverenskommelsen ska börja tillämpas den 1 oktober.

Nytt huvudavtal ska antas av parterna 22 juni

När de politiska beslut som krävs för att parternas överenskommelse ska bli verklighet har fattats kan ett nytt huvudavtal tecknas av parterna. När PTK och Svenskt Näringsliv skrivit under det nya huvudavtalet upphör det gamla omställningsavtalet att gälla. Viktigt att komma ihåg är dock att det nya huvudavtalet bygger på förmånerna från det tidigare avtalet. I det nya huvudavtalet har inga förmåner tagits bort, men flera har lagts till.

Medlemsförbunden ansluter till huvudavtalet

När PTK och Svenskt Näringsliv har antagit huvudavtalet är det upp till varje medlemsförbund inom PTK att ansluta sig till huvudavtalet. Det här är samma förfarande som sker varje gång PTK tecknar ett nytt kollektivavtal och det är upp till varje medlemsförbund att besluta om man vill ansluta sig eller inte. Att ansluta sig till huvudavtalet innebär att medlemsförbunden godkänner det man gemensamt har kommit överens om inom PTK under förhandlingarnas gång.

Läs mer om bakgrunden till överenskommelsen.

Läs mer om vad överenskommelsen innebär.