PTK deltar i utredning om bolags rörlighet inom EU

Publicerat 2020-09-03

En särskild utredare ska föreslå anpassningar av svensk rätt till nya EU-regler om bolags rörlighet mellan olika länder. PTK:s jurist Tomas Bern ingår som expert i utredningen, som bland annat berör arbetstagares inflytande.

EU-kommissionen har presenterat nya direktiv för att underlätta företags rörlighet på den inre marknaden. Det så kallade bolagsrättspaketet handlar om att skapa gemensamma bestämmelser för när ett bolag flyttar, fusioneras eller delas över nationsgränser inom EU.

En del i samordningen av reglerna handlar om att skydda olika intressenter. Arbetstagare är, tillsammans med bland annat aktieägare och borgenärer, en grupp som berörs när bolag får ökade möjligheter bedriva verksamhet över nations-gränserna. Därför behövs gemensamma regler på EU-nivå för att säkerställa skydd och fackligt inflytande i samband med förändringar i bolag.

– De arbetsrättsliga reglerna skiljer sig mellan olika länder. När bolagsrätten harmoniseras är det därför viktigt att arbetstagarinflytande vid förändringar i företag kan anpassas och säkras genom gemensamma regler, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

Utredningen har i uppdrag att analysera det nya EU-direktivet om bolags gränsöverskridande rörlighet och bedöma vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-direktivet. Förslag på ändringar av lagstiftningen ska också lämnas.

Utredningen ska vara klar 31 mars 2021 och direktivet ska vara införlivat i svensk lagstiftning 2023. I PTK:s samverkansgrupp för bolagsstyrelsefrågor sker förankringen av arbetet i utredningen. Gruppen fungerar också som ett bollplank och ger synpunkter.