PTK förhandlar om utökad anställningstrygghet

Publicerat 2019-12-12

PTK har under flera år haft som mål att utveckla anställnings­tryggheten. Det är också vårt syfte i de pågående förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv: att anställnings­tryggheten för privatanställda tjänstemän ska öka genom att vi utvecklar de byggstenar som gemensamt skapar trygghet i arbetslivet.

– Vi förhandlar för att åstadkomma utökad trygghet för våra medlemmar. PTK vill fortsätta att verka för en partslösning i den här frågan, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

I januariöverenskommelsen finns krav att LAS och turordningsreglerna ska förändras. Våren 2019 tillsattes därför en statlig utredning om att förändra arbetsrätten. Den statliga utredningens uppdrag är att föreslå lagförslag som skapar en balans mellan flexibilitet för företagen och trygghet för de anställda och samtidigt värna den svenska förhandlingsmodellen.

Samtidigt inledde PTK, LO och Svenskt Näringsliv förhandlingar om utökad anställningstrygghet. I januariöverenskommelsen framgår nämligen också att om arbetsmarknadens parter kommer överens om ett förslag som ger ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, så ska regeringen lägga ett förslag i linje med det parterna kommit överens om.

Det innebär att arbetsmarknadens parter kan föreslå förändringar som ligger mer i linje med hur vi vill att arbetsmarknaden ska fungera och utvecklas framåt, istället för att låta politiken styra ensamt på ett område som regleras i både kollektivavtal och lag. Frågan om anställningstrygghet innehåller betydligt mer än lagen om anställningsskydd (LAS) och turordningsregler. Vår utgångspunkt är att anställningstryggheten vilar på flera ben: anställningsskydd i lag och i kollektivavtal, tillgång till kompetensutveckling, stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

Tidplanen

Parternas förhandlingar har nu pågått sedan maj 2019. Det är stora och komplicerade frågor som diskuteras. Parternas ambition är att analys¬arbetet ska fortgå även under avtalsrörelsen. Förhandlingarna tar då paus, för att återupptas igen efter avtalsrörelsen. Den statliga utredningen ska lägga fram sitt förslag i maj 2020 och en proposition kan komma under hösten 2020.

Vad förhandlar parterna om?

De förhandlande parterna, PTK, LO och Svenskt Näringsliv, har tagit ett helhetsgrepp. En bredd av frågor som hänger samman med trygghet och flexibilitet är föremål för förhandling. Så länge förhandlingarna pågår går det inte att säga mer än så om innehållet i förhandlingarna – det är en förutsättning för själva förhandlingsmodellen.

– Vi förhandlar för att åstadkomma utökad trygghet på arbetsmarknaden för våra medlemmar. PTK vill fortsätta att verka för en partslösning i den här frågan, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

PTK förhandlar för de privatanställda tjänstemännen

PTK är den fackliga arbetsmarknadspart som arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för privatanställda tjänstemän. Det gör vi bland annat genom att förhandla kollektivavtal och påverka politiken. Till skillnad från de fackliga centralorganisationerna TCO och Saco är PTK avtalsbärare, vilket innebär att det är PTK som är part i kollektivavtalen. I frågan om anställningstrygghet är det främst Omställningsavtalet TRR som påverkas. Andra stora kollektivavtal där PTK är avtalspart är tjänstepensionen ITP och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). LO förhandlar för arbetarna och Svenskt Näringsliv förhandlar för arbetsgivarna.

27 fackförbund med medlemmar i privat sektor samverkar i förhandlingarna

Inom PTK ryms 27 fackförbund som alla har medlemmar privat sektor. Alla PTK:s förbund utom Ledarna är även medlemmar i någon av de två centralorganisationerna TCO och Saco. PTK:s 7 TCO-förbund och 19 Saco-förbund samverkar i förhandlingar genom PTK:s förhandlingschefsgrupp. Representationen i förhandlingschefsgruppen är densamma som i PTK:s styrelse: 2 från Unionen, 1 från Ledarna, 2 från TCO-Ö (6 TCO-förbund), 1 från Sveriges Ingenjörer och 1 från Saco-ö (18 Saco-förbund). Varje representant i förhandlingschefsgruppen ansvarar för förankring i sin förbundsgruppering eller förbund.

Rapporter om turordningsregler och kompetensutveckling

Just nu står förhandlingarna om utökad anställningstrygghet högst upp på agendan för förhandlingschefsgruppen. I anslutning till förhandlingarna belyser PTK frågor som är relevanta i relation till anställningstryggheten. Två exempel på detta är de två rapporter som PTK släppt under hösten.

I oktober släppte PTK en rapport om turordningsregler fungerar i praktiken på mindre företag. Den Novusundersökning som rapporten bygger på visar att turordningsreglerna fungerar bra, särskilt i mindre företag. Det finns en stark vilja från både fack och arbetsgivare att komma överens vid arbetsbrist, och allra bäst fungerar det på små företag med kollektivavtal.

I november släppte PTK även en rapport om kompetensutveckling, med utgångspunkt i statistik från SCB. I rapporten konstateras att många medarbetare inte får någon utveckling alls, och de som får ta del av insatser får det i begränsad omfattning. Företagen behöver ta ett större ansvar att kompetensutveckla sin personal.