PTK kritiska till förslag för ny struktur för arbetsmiljöregler

Publicerat 2020-12-23

Arbetsmiljöverket har skickat ut förslag på ny struktur för myndighetens regler. PTK avstyrker det i sin helhet och menar att ett nytt förslag bör tas fram i nära samverkan med arbetsmarknadens parter.

PTK har lämnat synpunkter på Remissen om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler. Samverkansorganisationen ser fördelar med en mer enhetlig struktur, men avstyrker av flera skäl myndighetens förslag.

  • PTK anser att Arbetsmiljöverket inte i tillräcklig omfattning involverat parterna i avgörande frågor om regelstrukturens konstruktion. Myndigheten har därför gått miste om kunskap om hur regelverket används i praktiken, och vad som skulle kunna göras för att stärka efterlevnaden av det. En gemensam problembild hade förenklat arbetet, men också väsentligt underlättat implementeringen av den nya regelstrukturen enligt PTK.
  • Arbetsmiljöverket har underskattat kostnaderna för att införa den nya regelstrukturen. Sammantaget uppskattar PTK att det krävs minst det dubbla antalet arbetade timmar, och därmed den dubbla kostnaden, jämfört med vad Arbetsmiljöverket bedömer i sin konsekvensutredning. Kostnaderna för arbetsplatserna måste sättas i relation till den förväntade effekten av en ny regelstruktur innan beslut tas. PTK befarar att införandet av den nya regelstrukturen kommer att leda till att tid och resurser, som kunnat användas till förebyggande och förbättrande åtgärder på företagen, uteblir till förmån för uppdateringar med anledning av en ny regelstruktur.
  • PTK är kritiska till att enbart arbetsgivare anges som målgrupp i den nya regelstrukturen, och anser istället att arbetsplatserna ska utgöra målgrupp. Arbetsmiljölagen bygger på att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö, och skyddsombudens och skyddskommittéledamöternas ställning är lagreglerad.
  • PTK menar att användandet av begrepp inte är konsekvent i förslaget till regelstruktur. Ett exempel är att samverkan är det begrepp som används i arbetsmiljölagen. I förslaget förekommer medverkan, som PTK anser är ett mer passivt ord och inte tillräckligt betonar det gemensamma arbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att åstadkomma en god arbetsmiljö. I vissa fall innebär bristen på stringens att den arbetsgivare som bara läser föreskrifterna riskerar att bryta mot lagen.

.Läs remissvaret här.