PTK lämnar synpunkter på utredning om längre arbetsliv

Publicerat 2021-06-02

PTK är i huvudsak positiva till sammanställningen över vad som möjliggör ett längre arbetsliv och vilka hinder senior arbetskraft möter, som förs fram i utredningen Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (2020:69). I ett remissvar lyfter PTK fram vikten av samverkan med parterna innan åtgärder genomförs inom området.

I yttrandet framför PTK att översikten över faktorer som påverkar möjligheten att arbeta längre och de hinder som finns är gedigen. Samtidigt konstateras att samtliga områden som påverkar längden på arbetslivet i olika utsträckning omfattas av kollektivavtal. Det handlar exempelvis om pensioner, omställning, diskriminering och arbetsmiljö. PTK menar därför att åtgärder måste föregås av diskussioner med arbetsmarknadens parter och att eventuella åtaganden från parternas sida ska vila på frivillig grund.

PTK delar utredningens bild att arbetsmiljöarbetet är en central del för att möjliggöra att fler ska kunna och vilja arbeta längre. I sammanhanget lyfter PTK fram att parterna årligen avsätter 350 miljoner kronor för förebyggande och främjande insatser, där ett hållbart arbetsliv är en del. PTK konstaterar också att parterna på vissa områden vidtagit åtgärder för att underlätta ett längre arbetsliv. Det handlar bland annat om inbetalning av tjänstepension även efter 65 år och flexpension som förbättrar möjligheterna att kunna arbeta deltid i slutet av arbetslivet.

PTK:s kommentarer i korthet

Utgångspunkten är i de flesta fall livsvarig utbetalning

PTK delar inte betänkandets uppfattning att tidsbegränsade uttag är default i många tjänstepensionsavtal. I de allra flesta tjänstepensionsavtal är det tvärtom i dag default med en livsvarig pensionsutbetalning men med möjlighet att ändra till andra uttagstider.

Regeringen bör möta parterna i olika konstellationer

Utredningen har identifierat Partsrådet för ett hållbart arbetsliv som ett viktigt råd för förankring med parterna. PTK anser att partsrådet har en viktig roll, men att regeringen också bör möta parterna i deras olika konstellationer.

Åldersdiskriminering bör ingå i systematiskt arbetsmiljöarbete

PTK konstaterar att ett problem med åldersdiskriminering är att de aktiva åtgärderna regleras i diskrimineringslagen och därför inte på ett naturligt sätt hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. PTK föreslår att det bör utredas om diskriminering av äldre kan hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Chefer behöver bedriva ett åldersmedvetet ledarskap

PTK delar bedömningen att arbetsgivare i högre utsträckning behöver bedriva ett åldersmedvetet ledarskap. PTK vill dock att det tydliggörs att det är arbetsgivarens ansvar och att ansvaret inte får läggas på enskilda chefer.

Personalpolitiken är central för ett längre arbetsliv

PTK delar utredningens bedömning om vikten av personalpolitik, men efterlyser åtgärder. Det bör undersökas om de akademiska utbildningarna inom HR också ger tillräcklig kompetens för att genom personalpolitik främja ett långt och hållbart arbetsliv.

Företagshälsovården har viktig roll att spela

PTK delar bedömningen att det är viktigt att nyttja företagshälsovård i ett förebyggande syfte i det systematiska arbetsmiljöarbetet. PTK ser fram emot den av Arbetsmarknadsdepartementet aviserade utredningen om företagshälsovård. Utredningen bör föra en nära dialog med arbetsmarknadens parter för att se hur parternas insatser och statliga insatser tillsammans kan främja en ökad användning av företagshälsovård.

Kompetensutveckling genom hela arbetslivet ett ansvar för staten och arbetsmarknadens parter

PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal har nyligen träffat en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. När de lagändringar som överenskommelsen förutsätter är på plats, och ett nytt huvudavtal kan träda i kraft, kommer detta ge nya möjligheter för anställda att stärka sin kompetens under hela arbetslivet.

Utformningen av tjänstepensionsavtal en fråga för parterna

Delegationen anser att tjänstepensionerna bör verka i samma riktning som politiken för ett längre arbetsliv för fler. PTK anser att delegationens förslag saknar konkret innehåll om vad samarbetet mellan staten och parterna ska innebära och leda till. Vidare konstaterar PTK att utformningen av både tjänstepensionsavtal och övriga kollektivavtal är en fråga för arbetsmarknadens parter att hantera.

Utformningen av skattelagstiftningen bör ses över för att främja fortsatt arbete

PTK anser att det vid en eventuell översyn av skattelagstiftningen är viktigt att en ny lagstiftning inte utformas så att den motverkar tjänstepensionsavtalens utformning och eller hindrar flexibiliteten i slutet av arbetslivet. Ett förslag till ökad flexibilitet inom tjänstepensionsområdet som snarast bör införas är möjligheten att kunna pausa eller ändra ett pågående pensionsuttag.

Arbetet för ett längre arbetsliv behöver en organisatorisk lösning

PTK delar utredningens bedömning att det bör inrättas en fast funktion för främjande av ett längre arbetsliv. Huvuduppdraget för funktionen är att samla in, analysera och sprida forskningsresultat som rör senior arbetskraft. Funktionen bör bedriva sitt arbete nära arbetsmarknadens parter, och parternas olika organisationer och bolag (såsom TRR, Prevent, Alecta och Afa Försäkring). PTK är dock tveksamma till förslaget att Pensionsmyndigheten är rätt instans för uppdraget.