PTK positiva till flera förslag om sjukskrivning och rehabilitering

Publicerat 2020-08-21

Tillsättandet av en utredning om hälsobokslut och införandet av en gemensam digital yta för planering. Det är två av förslagen som PTK ställer sig bakom i ett yttrande över utredningen om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Utredningen Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24) belyser problem som sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i dag brottas med. Några skarpa förslag lämnas inte, däremot föreslår utredningen att flera frågor ska utredas vidare.

Positivt med gemensam digital yta för processen

För att underlätta för de som är inblandade i sjukskrivnings- eller rehabiliteringsprocessen föreslås att en utredning tillsätts som ska närmare titta på förutsättningarna för en digital yta för att dela dokument och information mellan individen och olika aktörer i rehabiliteringsprocessen. Det rör sig bland annat om medicinska dokument och rehabiliteringsplaner. PTK är positiva till att en utredning tillsätts, men vill att det i uppdraget ska ingå att säkerställa hur den personliga integriteten ska tas tillvara.

Medfinansieringsansvar vid längre sjukdom

Utredaren föreslår att ett medfinansieringsansvar för arbetsgivare vid längre sjukdom bör övervägas. PTK har tidigare ställt sig tveksamma till detta, men ser positivt på att frågorna utreds och att tänkbara effekter av ett medfinansierings-ansvar genomgår fördjupade analyser. De betänkligheter PTK har kring ett medfinansieringsansvar är att det riskerar att påverka de arbetstagare som har en sviktande hälsa eller individer som står långt från arbetsmarknaden på ett negativt sätt.

PTK positivt till hälsobokslut

Utredningen föreslår att redovisningsskyldighet för kostnader för ohälsa och sjukfrånvaro ska utredas vidare. PTK tillstyrker förslaget om en utredning om så kallat hälsobokslut. Samverkansorganisationen menar att det också finns skäl att överväga om även utköp bör involveras i hälsoboksluten.

Konsultation vid bedömning av stöd för återgång i arbete kräver bredare grepp

PTK delar utredarens önskan om att stärka kvaliteten på de insatser som görs på arbetsplatserna vid återgång i arbete. PTK anser dock inte att frågan blir löst enbart genom att kravet på att konsultera expertis preciseras i socialförsäkringsbalken. Fortfarande kvarstår frågorna att avgöra om vad som är tillräcklig omfattning, vad som garanterar ett oberoende och därmed förtroende hos företagshälsovården, och vad som gör att den tjänst som upphandlas är relevant för återgång i arbete. Frågan om hur en reglering ska se ut är större än utredarens förslag, och måste lösas i nära dialog med arbetsmarknadens parter.

Viktigt med mer kunskap om arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbetet

PTK tillstyrker utredarens förslag att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samla in, sammanställa och sprida kunskap om arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete. Uppdraget bör ske i nära samarbete med arbetsmiljömedicinska kliniker, företagshälsovårdens branschorganisation, universitet, större forskningsfinansiärer och aktörer som AFA Försäkring och Prevent.

Läs remisssvaret här