PTK positiva till utredningen om bolags rörlighet över gränserna

Publicerat 2021-09-22

Utredningens uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar som behövs för att genomföra EU:s direktiv 2019/2121 om gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av bolag. PTK har lämnat synpunkter på de frågor som särskilt berör våra verksamheter.

PTK har lämnat synpunkter på betänkandet om Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18, och ställer sig positiv till utredningens förslag om att huvudsakligen genomföra 2019 års direktiv i aktiebolagslagen (2005:551), ABL, och så långt möjligt i linje med det befintliga regelverket om gränsöverskridande fusioner. Förslaget innebär att bestämmelserna om fusion, delning och ombildning får en gemensam struktur, vilket bidrar till en tydligare systematik och underlättar tillämpningen.

Medlemsstaterna i Europeiska unionen har enats om ett övergripande regelverk som syftar till att underlätta bolags rörlighet över nationsgränserna inom unionen. Syftet att främja etableringsfriheten på den inre marknaden och samtidigt att öka möjligheterna för europeiska bolag att vara konkurrenskraftiga på globala marknader. Direktivet, som är en del av detta regelverk, ställer krav på att medlemsstaterna harmoniserar nationella bestämmelser om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar av bolag. Bestämmelserna berör arbetstagares rättigheter, särskilt rätt till medverkan, men också rätt till information och samråd.

– Direktivet är förhållandevis komplext och innehåller bestämmelser som berör en rad olika rättsområden. Utredningen innehåller, förutom förslag till bestämmelser om skydd för arbetstagare, bestämmelser till skydd för aktieägare och borgenärer, registrering, myndighetskontroll med mera, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

PTK:s remissvar är koncentrerat till de frågor som berör våra verksamheter, särskilt frågor om arbetstagares medverkan, rätt till information och kontroll av regelefterlevnad. Direktivet ska vara införlivat i svensk lagstiftning 2023.