PTK vill se förtydligande i förslag om tjänstepensioner

Publicerat 2020-06-10

Finansdepartementets förslag om reglering för tjänstepensionsföretag tillmötesgår i huvudsak de krav som parterna tidigare framfört. Men PTK vill se att vissa delar förtydligas.

I samband med behandlingen av regeringens förslag till nya bestämmelser för tjänstepensionsföretag framförde PTK, LO och Svenskt Näringsliv kritik på flera punkter. Det resulterade i att riksdagen uppmanade regeringen att arbeta om delar av förslagen till ny lagstiftning.

Finansdepartementet har nu utarbetat nya förslag (Fi2020/01995/FPM). Dessa tillmötesgår i huvudsak de krav som parterna ställt. I sitt remissvar efterfrågar PTK förtydliganden i vissa delar. Dels för att osäkerhet i tillämpningen ska kunna undvikas, men också för att underlätta för arbetsmarknadens parter att förhandla och administrera de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

PTK vill framförallt att bestämmelserna blir tydligare när det gäller parternas frihet att avtala om tjänstepensionerna.

– Finansdepartementets förslag bör tydliggöras så att det framgår att arbetsmarknadens parter, när de använder sig av den avtalsfrihet som föreslås, också har alla möjligheter att självständigt svara för informationsgivningen, säger Tomas Bern, jurist på PTK.

Parterna har gemensamt byggt upp effektiva system med valcentraler som producerar sammanhållen och överblickbar information till både arbetstagare och arbetsgivare. PTK betonar i sitt remissvar att den fortsatta utvecklingen av informationsgivningen kräver tydliga lagregler.

Läs remissvaret här

Bakgrund

Regeringen har under de senaste åren föreslagit omfattande ny lagstiftning som påverkar förvaltningen av tjänstepensionerna. Det senaste förslaget väckte stark kritik hos arbetsmarknadens parter som bland annat uppvaktade finansutskottet för att regeringens förslag skulle ändras och anpassas till de förutsättningar som gäller för de kollektivavtalade pensionerna.