PTK:s rekommendationer om distansarbete

Publicerat 2021-09-27

För att underlätta för chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda har PTK:s arbetsmiljögrupp tagit fram rekommendationer om distansarbete. De innehåller regelverk, förutsättningar, distansarbetspolicy samt stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Det finns för- och nackdelar för såväl anställda som arbetsgivare med distansarbete – men oavsett så förändrar det arbetsmiljön och förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. PTK:s arbetsmiljögrupp har därför tagit fram dessa rekommendationer. De innehåller en beskrivning av hur arbetsmiljöreglerna ska tillämpas, vikten av samverkan och skyddsombudens roll, förutsättningar för införandet av distansarbete och behovet av att formulera en distansarbetspolicy.

– På många arbetsplatser där tjänstemän arbetat hemma under pandemin har man goda erfarenheter av distansarbete och funderar nu på hur man ska göra framöver, när vi kommer gå tillbaka till kontoren, här hoppas vi att rekommendationerna kan vara ett bra stöd säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK.

Rekommendationer för skyddsombud

Arbetsgivare och anställda ska samverka för en god arbetsmiljö. Att anställda jobbar på distans förändrar inte kravet på samverkan däremot kan formerna för arbetsmiljöarbetet behöva anpassas. Till exempel kan skyddsområdet för skyddsombudet tydligare definieras och inte bara vara en fysiskt avgränsad plats utan organisatoriska enheter. PTK:s arbetsmiljögrupp rekommenderar

  • Att skyddsområden ses över så att de också är gällande för det arbete som utförs på distans
  • Att skyddsombuden på ett lämpligt sätt verkar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet också inkluderar det arbete som utförs på distans

Stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet

Ett första steg är att ta fram en distanspolicy. Det görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och anställda. Att de anställda medverkar i arbetet med att ta fram policyn bidrar till att den blir känd, får högre legitimitet och lättare kan efterlevas. Arbetet med policyn kan också ses som en åtgärd att hantera de risker som identifierats.

– Parternas arbetsmiljöorganisation Prevent ger också lite mer handfasta tips och verktyg för hur man kan få en bra balans mellan distansarbete och arbete från kontoret, säger Daniel Gullstrand.