Arbetsmiljö - så jobbar vi

Arbetsmiljöansvaret

Läs rapporten
Beställ
Vi arbetar för en bra arbetsmiljö. Det gör vi genom AFA Försäkring och Prevent, som vi samäger med LO och Svenskt Näringsliv. Varje år satsar vi tillsammans 200 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning och på att föra ut arbetsmiljökunskap.

Arbetsmiljö är en fråga som alltid hamnar högt när tjänstemännen ska ranka vilka frågor som är viktigast i arbetslivet. Genom det förebyggande arbetsmiljöarbete som bedrivs inom AFA Försäkring och Prevent bidrar PTK till att skapa en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

AFA Försäkring

Genom kollektivavtalen försäkrar AFA försäkring anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. De försäkrar mer än fyra miljoner anställda på svensk arbetsmarknad. För tjänstemän inom den privata sektorn administrerar AFA Försäkring den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Från försäkringsfallen tar de också fram statistik som de analyserar. Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. De underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Prevent erbjuder flera kostnadsfria webbutbildningar som du kan genomföra på egen hand. Utbildningarna riktar sig till anställda inom olika branscher och har tagits fram tillsammans med parterna inom respektive bransch. Prevent erbjuder även kostnadsfria webbplatser med information, tips, råd, enkäter och andra verktyg inom flera områden.

Så här jobbar PTK

Vi arbetar även med arbetsmiljö tillsammans med medlemsförbunden genom PTK:s arbetsmiljögrupp. Den utses av PTK:s styrelse och består av representanter från förbunden. I gruppen ingår även medarbetare från PTK, som samordnar arbetet.

PTK medverkar alltid i de projekt och event inom Prevent och AFA Försäkring som vänder sig till privatanställda tjänstemän. För att medlemsförbunden ska få ut mesta möjliga nytta av arbetsmiljöprojekten sitter arbetsmiljögruppens ledamöter med i Prevents partsgrupper som är styrande i Prevents olika arbetsmiljöprojekt.

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är en unik satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Bakom Gilla Jobbet står AFA Försäkring, Prevent och Sunt arbetsliv tillsammans med PTK, andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn.