Utbildning för god arbetsmiljö

PTK:s riktlinjer

Ladda ner som PDF

PTK:s arbetsmiljögrupp har tagit fram ett underlag som stödjer PTK:s medlemsförbunds skydds-/arbetsmiljöombud och chefer när det gäller deras rätt att gå den utbildning som deras uppdrag kräver.

PTK:s rekommendation avseende hur omfattande utbildning chefer kan ha rätt till är:

PTK anser att det för chefer bör gälla minst samma riktlinjer om arbetsmiljöutbildning som för skyddsombud. Chefer ska inte bara ha kännedom om, utan ska också praktiskt kunna genomföra undersökningar, riskbedömningar och lämpliga åtgärder. Avgörande är arbetsgivarens uppgiftsfördelning (AFS 2001:1, 6 §).

PTK rekommenderar att chefer och skyddsombud deltar gemensamt i arbetsmiljöutbildning där så är lämpligt.

För skydds-/arbetsmiljöombud

Lagstiftningen om utbildning för skydds-/arbetsmiljöombud bygger på att det är en del av företagens grundkostnader för produktionen och finns reglerat i Arbetsmiljölagen AML 6 kap 4 § samt i EU:s ramdirektiv (89/391/EEG, Artikel 12 p.1, p.3, och p.4). AML och EU:s ramdirektiv ger bara rätt till arbetsmiljöutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud och chefer, inte för klubbordförande eller andra förtroendevalda.

PTK:s förbund har mot denna bakgrund en utmärkt grund för att kunna ställa krav på utbildningar för såväl skyddsombud/arbetsmiljöombud som chefer.

Grundutbildning och vidareutbildning

Den dominerande grundutbildningen i arbetsmiljö är Bättre Arbetsmiljö (BAM). Den är gemensamt framtagen av Svenskt Näringsliv, PTK och LO inom ramen för Prevent, men tillhandahålls också av andra utbildningsanordnare. För att kunna fylla det uppdrag som ges i AML 6 kap. 4 § ska skydds-/arbetsmiljöombuden, förutom grundutbildning, också ges ämnesfördjupning/vidareutbildning bekostad av arbetsgivaren.

PTK:s uppfattning är att så länge ett medlemsförbund saknar kollektivavtal som reglerar rätten till arbetsmiljöutbildning är det viktigt att betona att det är det fackligt bedömda behovet av utbildning som ska styra.

Om en arbetsgivare nekar att bekosta den utbildning som behövs för att utföra skyddsombudsuppdraget kan skydds-/arbetsmiljöombud eller förbundet hävda att detta strider mot 6 kap. 10 § första stycket AML (”skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter”).

Vid oenighet om utbildningsbehov är det PTK:s uppfattning att:

  • Grundutbildning i arbetsmiljö och ämnesfördjupningar inom arbetsmiljöområdet ska bekostas av företaget (AML 6 kap 4 §).
  • Samtliga skydds-/arbetsmiljöombud ska ha gått en grundutbildning (till exempel BAM) om minst tre dagar inom sex månader från det att denne utnämnts till skydds-/arbetsmiljöombud.
  • Tolkningsföreträde enligt förtroendemannalagen kan användas vid tvist om ledighet, löneavdrag eller reseersättning.

PTK:s rekommendation avseende hur omfattande utbildning arbetsmiljöombud/skyddsombud ska ha rätt till är:

  • Fem dagar per år.
  • Så länge uppdraget kvarstår ska skydds-/arbetsmiljöombud ha rätt till den vidareutbildning som verksamhetens art och uppdragets omfattning kräver. Det kan innebära ytterligare dagar utöver de fem ovan angivna rekommenderade.
  • Nya regler inom ett ämnesområde, innebär att ombudet har rätt att gå samma utbildning igen.