Arbetsmiljölagen (AML) med tillhörande föreskrifter (AFS) innehåller regler om utbildning för chefer, arbetsledare och skydds-/arbetsmiljöombud. Arbetsgivaren ansvarar för chefers och arbetsledares kunskaper, medan ansvaret är delat mellan arbetsgivaren och de anställda för skydds-/arbetsmiljöombudens utbildning.

För chefer och arbetsledare

Arbetsgivaren ska fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1, 6 §) på en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. Chefer och arbetsledare ska ha de särskilda kunskaper som de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1, 7 §).

För dem som får uppgifter sig tilldelade, ansvarar arbetsgivaren för att de har de kunskaper som uppgifterna kräver gällande bland annat:

  • regler som har betydelse för arbetsmiljön,
  • fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
  • åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
  • arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Dessutom ska de som får uppgifter tilldelade ges tillräckliga resurser och befogenheter.

I AFS 2015:4, 6 § (organisatorisk och social arbetsmiljö), preciseras kraven om psykologiska och sociala förhållanden, genom att arbetsgivaren ansvarar för att chefer och arbetsledare har tillräckliga kunskaper om:

  • hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, och
  • hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

För de chefer och arbetsledare som också har uppgifter i arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering, tillkommer ytterligare krav, där de som har uppgifter ska ha tillräcklig kunskap och kompetens (AFS 1994:1, 6 §).

Av Arbetsmiljöverkets allmänna råd till AFS 2001:1, 6 §, framgår att chefer med uppgifter i arbetsmiljöarbetet också behöver ha kännedom om andra lagar än AML, exempel på sådana lagar är diskrimineringslagen och arbetstidslagen. Även kollektivavtal kan innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön.

Kunskaper och utbildning hos chefer och arbetsledare är en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och ska därför ingå i den årliga uppföljningen (AFS 2001:1, § 11).

Chefers och arbetsledares kunskaper bör diskuteras redan i samband med att uppgiftsfördelningen enligt AFS 2001:1, 6 § görs och därefter stämmas av årligen. Om kunskaperna inte bedöms vara tillräckliga ska detta åtgärdas eller föras in i en skriftlig handlingsplan (AFS 2001:1, 10 §).

Om chefen eller arbetsledaren anser sig sakna tillräckliga kunskaper bör denne i första hand själv ta initiativ till utbildning och stödja sig på den gällande uppgiftsfördelningen, i annat fall påpeka detta för den som uppgiftsfördelningen upprättades med.