Årsstämma

Varje år ska aktiebolaget hålla en bolagsstämma som kallas för årsstämma, där aktieägarna fattar viktiga beslut.

Stämman ska bland annat fastställa årsredovisningen och resultat- och balansräkningen. De flesta bolagen håller sina årsstämmor i mars och april, eftersom stämmorna enligt lag ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Lagen skiljer mellan ordinarie och extra årsstämma.

Ordinarie årsstämma

På årsstämman fattar aktieägarna beslut enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämman ska enligt huvudregeln hållas på den ort där styrelsen har sitt säte och inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Alla aktieägare som är införda i aktieboken har rätt att delta vid stämman. Vd och styrelsen är skyldiga att närvara vid stämman eftersom de ska kunna svara på frågor från aktieägarna.

Vad gör man på årsstämman?

 1. Väljer ordförande på stämman.
 2. Upprättar och godkänner röstlängden.
 3. Väljer en eller två justerare.
 4. Prövar om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkänner dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen när det krävs.
 7. Beslutar om
  – att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning
  – dispositioner beträffande aktiebolags vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen
  – ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Väljer styrelse och i förekommande fall revisorer.
 9. Bestämmer arvoden för styrelsen och revisorerna.

Extra årsstämma

Extra årsstämma hålls till exempel när det ska fattas beslut om emission, bolagsändring eller liknande. Bolagets styrelse ska även kalla till extra årsstämma om en revisor i bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begär att en sådan stämma ska sammankallas för att behandla en angiven fråga.