Frågor och svar om uppdraget
som bolagsstyrelseledamot

Har jag rätt till ersättning? Vad gäller kring sekretess? Vad får jag göra? Vad har jag rätt till? Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna om uppdraget som bolagsstyrelseledamot.

Vad har arbetstagarnas suppleanter för ställning i bolagsstyrelsen?

De som är suppleanter för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsen har närvarorätt, yttranderätt och rätt till styrelsematerialet. De har däremot ingen rösträtt.

Gäller förtroendemannalagen för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser?

Ja, förtroendemannalagen gäller för arbetstagarrepresentanter. Ni måste dock ha anmält personerna till Bolagsverket och företaget

Har jag som bolagsstyrelseledamot rätt till ersättning?

Den som har ett uppdrag som arbetstagarrepresentant omfattas av förtroendemannalagen. Det innebär att tid för styrelsearbete, det vill säga förberedelsetid, resetid, sammanträdestid, förankring samt erforderlig utbildning ska kunna rymmas inom ramen för betald arbetstid.

Hur gör man om någon arbetstagarrepresentant själv avgår mitt i sin mandattid?

Om man inte har kommit överrens om annat, så är det suppleanten som tar denna plats resten av mandattiden.

Vem representerar jag som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen?

Du representerar samtliga anställda oavsett om de tillhör ett fackförbund eller inte.

Vi har ingen arbetsordning i vår styrelse, vad ska jag göra?

Enligt Aktiebolagslagen 8 kapitlet 6 §, så ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Du bör kontakta styrelseordförande och informera om detta.

I min arbetsordning finns en klausul om sekretess. Vad innebär detta?

Ställ frågan för att få definierat vad ordet sekretess betyder i din styrelse. Du kan också föreslå att ni inför ordet vårdnadsplikt istället, som innebär att du inte får hantera styrelseinformation så att företaget skadas ekonomiskt. Sekretesslagen gäller inte för aktiebolag.

Kan jag visa styrelseprotokollen för min fackliga klubb?

Protokollen är ingen offentlig handling. Men eftersom du lyder under vårdnadsplikten bedömer du själv vad och för vilka du redovisar styrelsens frågor. Läs mer i boken Bolagsstyrelseledamot - en handbok.

Finns Lagen om styrelserepresentation för privatanställda i en engelsk version?

Ja, det finns en översättning av Lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Den heter "Board Representation (Private Sector Employees) Act (SFS 1974:358)"

Jag sitter i ett utlandsägt dotterbolag, som bara har möte en gång per år. Vilket ansvar har jag?

Enligt Aktiebolagslagen har du fullt ansvar för allt som sker i bolaget, det vill säga du har ett kontrollansvar, se Aktiebolagslagen 8 kapitlet § 4.

Igår fick vi anställda reda på att vi har fått en ny vd. Skulle inte denna fråga ha behandlats av styrelsen?

Ja, tillsättande av vd är en styrelsefråga. Det är en av de mest strategiska frågor som styrelsen har, se Aktiebolagslagen 8 kapitlet § 27.

Vad gör jag om jag inte har fått tillfredsställande beslutsunderlag?

Innan mötet kan du begära kompletterande information, begära att dagordningspunkten flyttas till nästa möte eller begära att styrelsemötet skjuts upp. Under styrelsemötet kan du begära kompletterande information, argumentera för att styrelsen inte ska fatta beslut i frågan, begära att mötet ajourneras, begära att ärendet bordläggs eller reservera dig till styrelseprotokollet och motivera varför. Efter styrelsemötet kan du begära att få en punkt på nästa dagordning för att diskutera vilka krav styrelseledamöterna har rätt att ställa på beslutsunderlaget och hur lång tid i förväg som handlingarna ska sändas ut. Regler om detta bör sedan föras in i styrelsens arbetsordning. Du kan också i mycket allvarliga fall avgå ur styrelsen. Läs mer i boken Bolagsstyrelseledamot - en handbok.

Hur långt före mötet ska jag ha handlingarna?

I så god tid att du hinner läsa in dem, ställa kompletterande frågor och få dem besvarade, skaffa dig ytterligare information och diskutera fackliga ställningstaganden. Det innebär i normalfallet åtminstone 8-10 dagar. Regler om hur långt i förväg handlingar ska sändas ut bör finnas i styrelsens arbetsordning.

Vem är min uppdragsgivare när jag är arbetstagarrepresentant?

Att vara arbetstagarrepresentant i styrelsen är ett "PTK-uppdrag", oavsett vilket förbund du tillhör. I din roll i bolagsstyrelsen ska du tillvarata alla anställdas intressen.