Frågor och svar om uppdraget

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna om uppdraget som arbetstagarledamot.

Vem representerar jag som arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen?

Du representerar samtliga anställda oavsett om de tillhör ett fackförbund eller inte. Som ledamot ska du se till vad som är bäst för bolaget.

Har jag som arbetstagarledamot rätt till ersättning?

Den som har ett uppdrag som arbetstagarledamot omfattas av förtroendemannalagen. Det innebär att tid för styrelsearbete (förberedelsetid, resetid, sammanträdestid, förankring samt erforderlig utbildning) ska kunna rymmas inom ramen för betald arbetstid.

Vilken ställning har arbetstagarnas suppleanter i bolagsstyrelsen?

De som är suppleanter för arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsen har närvarorätt, yttranderätt och rätt till styrelsematerialet. De har däremot ingen rösträtt.

Gäller förtroendemannalagen för arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser?

Ja, förtroendemannalagen gäller för arbetstagarledamöter. Ni måste dock ha anmält personerna till Bolagsverket och företaget.

Vad händer om en arbetstagarledamot själv avgår mitt i sin mandattid?

Om man inte har kommit överens om annat, så är det suppleanten som tar denna plats resten av mandattiden. Om du avgår som arbetstagarledamot måste du själv anmäla det till styrelsen och omedelbart avregistrera dig på Bolagsverket. Du är ansvarig för bolaget fram tills du har avregistrerat dig.

Vi har ingen arbetsordning i vår styrelse, vad ska jag göra?

Det är bara publika bolag som årligen behöver fastställa en arbetsordning enligt 8 kap 46 a§ . I arbetsordningen ska det bland annat stå hur arbetet ska fördelas mellan styrelseledamöterna och hur ofta man ska sammanträda.

I min arbetsordning finns en klausul om sekretess. Vad innebär detta?

Sekretesslagen gäller inte för aktiebolag. Det är vårdnadsplikt som gäller för en styrelseledamot vilket innebär att du inte får hantera styrelseinformation så att företaget skadas ekonomiskt. Om det står sekretess så måste detta förklaras vad det innebär.

Kan jag visa styrelseprotokollen för min fackliga organisation?

Protokollen är ingen offentlig handling och är inte lämpliga att dela ut. Som styrelseledamot lyder du under vårdnadsplikt och bedömer själv vad och för vilka du vill redovisa styrelsens diskussioner, så länge det inte skadar företaget.

Jag är ledamot i ett utlandsägt dotterbolag, som bara har möte en gång per år. Vilket ansvar har jag?

Enligt aktiebolagslagen har du fullt ansvar för allt som sker i bolaget, det vill säga du har ett kontrollansvar, se aktiebolagslagen 8 kapitlet § 4.

Igår fick vi anställda reda på att vi har fått en ny vd. Skulle inte denna fråga ha behandlats av styrelsen?

Ja, tillsättande av vd är en styrelsefråga. Det är en av de mest strategiska frågor som styrelsen har, se aktiebolagslagen 8 kapitlet § 27 samt §50.

Vad gör jag om jag inte har fått tillfredsställande beslutsunderlag?

Innan mötet kan du begära kompletterande information, begära att dagordningspunkten flyttas till nästa möte eller begära att styrelsemötet skjuts upp. Under styrelsemötet kan du begära kompletterande information, argumentera för att styrelsen inte ska fatta beslut i frågan, begära att mötet ajourneras, begära att ärendet bordläggs eller reservera dig till styrelseprotokollet och motivera varför.

Efter styrelsemötet kan du begära att få en punkt på nästa dagordning för att diskutera vilka krav styrelseledamöterna har rätt att ställa på beslutsunderlaget och hur lång tid i förväg som handlingarna ska sändas ut. Regler om detta bör sedan föras in i styrelsens arbetsordning. Du kan också i mycket allvarliga fall avgå ur styrelsen.

Hur långt före mötet ska jag ha handlingarna?

I normalfall minst en vecka innan mötet. Du ska hinna läsa dem, ställa kompletterande frågor och få dem besvarade, skaffa dig ytterligare information och diskutera med övriga ledamöter. Regler om hur långt i förväg handlingar ska sändas ut bör finnas i styrelsens arbetsordning.

Vem är min uppdragsgivare när jag är arbetstagarledamot?

Att vara arbetstagarledamot i styrelsen är ett ”PTK-uppdrag”, oavsett vilket förbund du tillhör. I din roll i bolagsstyrelsen ska du främst fokusera på vad som är det bästa för företaget, men även tillvarata de anställdas intresse.

Finns Lagen om styrelserepresentation för privatanställda i en engelsk version?

Ja, det finns en översättning av Lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Den finns här och heter: ”Board Representation (Private Sector Employees) Act (SFS 1974:358)”.