Hur utses ledamoten?

Ledamöterna utses av de lokala arbetstagar-organisationerna på företaget, som är bundna av kollektivavtal.

PTK- och LO-klubbarna väljer var för sig sina representanter om man inte kommit överens om annat. Vanligtvis utser de varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant. Det är bra att få så bred spridning i representationen som möjligt, både geografiskt och mellan olika fackliga organisationer.

Rollen som ledamot är inte facklig, men det är en klar fördel om de som utses är medlemmar i en klubbstyrelse. Det bör dock inte vara klubbordföranden eller MBL-förhandlaren som ska ta på sig uppdraget.

Ett gemensamt nomineringsarbete

Inom PTK bör de lokala organisationerna arbeta gemensamt med nomineringen. Syftet är att enas om en representant som kan företräda alla.

I stora företag kan det finnas flera lokala tjänstemannaorganisationer med kollektivavtal som kan samarbeta i ett PTK lokalt (PTK-L). I mindre företag sköter ofta de lokala fackliga organisationerna detta gemensamt.

Vad händer om arbetstagarorganisationerna inte kan enas?

I de flesta företag har man hittat former för hur man utser styrelserepresentanterna. Så länge klubbarna är överens har de frihet att utforma reglerna på det sätt som passar bäst.

De regler som finns enligt lag ska endast tillämpas i de fall där man inte kan enas och gäller enbart mellan PTK-LO.

Om ni är oeniga kan ni få hjälp med medling från PTK. Kontakta då Ylva Peterson, PTK:s samordnare för bolagsstyrelsefrågor. Om medlingen inte fungerar, ansvarar de lokala fackliga organisationerna fortfarande för att utse styrelsens ledamöter. Beslutet fattas då i PTK-L med enkel majoritet, vilket innebär att den kandidat som får flest röster utses.

Mer om PTK-L kan du läsa här.