Representation i bolagsstyrelser

Bolagsstyrelserepresentation är en viktig form av arbetstagarinflytande, och något som gagnar både företag och anställda. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse.

Genom att ha arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsen får de anställda insyn och inflytande i företaget, samtidigt som den övriga styrelsen får ta del av arbetstagarnas kunskap om företaget. Syftet med detta är att bidra till ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag, vilket i sin tur är en förutsättning för att de anställda ska ha fortsatt anställning och goda villkor.

Rollen som ledamot är inte facklig. Ledamöterna representerar samtliga anställda oavsett vilket förbund de tillhör.

För att stötta dig som är arbetstagarledamot erbjuder PTK utbildningar, information och nätverk.

Hur utses ledamöterna?

Ledamöterna utses av de lokala arbetstagarorganisationerna i företaget, som är bundna av kollektivavtal. Det är vanligt att PTK- och LO-grupperna på företaget utser varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant. Det är bra att få så bred spridning i representationen som möjligt, både geografiskt och mellan olika fackliga organisationer.

Det är en klar fördel de som utses är medlemmar i en klubbstyrelse. Det bör dock inte vara klubbordföranden eller MBL-förhandlaren som ska ta på sig uppdraget som representant i styrelsen.

Vad krävs av en bra ledamot?

Att vara bolagsstyrelseledamot är ett stort ansvar, som kräver att man är kunnig, påläst och aktiv. Det är också viktigt med en portion civilkurage och goda kunskaper om företagets verksamhet.

Förutom att representera alla anställda (oavsett förbundstillhörighet) har arbetstagarledamoten samma uppdrag som övriga ledamöter och bidrar till företagets långsiktiga stabilitet och lönsamhet. Därför krävs det också kunskaper i ekonomi, juridik och strategi.

Mer om vad uppdraget som styrelseledamot innebär.

Vad säger lagen?

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245) ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Om företaget bedriver verksamhet inom skilda branscher och har i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre ledamöter och tre suppleanter.

Med företag menas i lagen alla aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomiska föreningar.