Tid för årsstämma

Varje år ska aktiebolaget hålla en bolagsstämma som kallas för årsstämma, där aktieägarna fattar viktiga beslut. Stämman ska exempelvis lägga fram årsredovisningen och fastställa resultat- och balansräkningen.

Under mars och april håller de flesta bolagen sina årsstämmor eftersom stämmorna enligt lag ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Lagen skiljer mellan ordinarie och extra årsstämma.

Ordinarie årsstämma

På årsstämman fattar aktieägarna beslut enligt de regler som finns i aktiebolagslagen  och bolagsordningen. 

Var ska årsstämman hållas?

Den ska enligt huvudregeln hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. 

När ska årsstämman hållas?

Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vem har rätt att delta?

Förutom samtliga aktieägare som är införda i aktieboken har även styrelsens ledamöter och vd rätt att delta. Vd och styrelsen anses skyldiga att närvara vid stämman eftersom de ska kunna svara på frågor från aktieägarna under stämman. 

Vad gör man på årsstämman?

 1. Väljer ordförande på stämman.
 2. Upprättar och godkänner röstlängden.
 3. Väljer en eller två justerare.
 4. Prövar om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkänner dagordningen.
 6. Lägger fram årsredovisningen och revisionsberättelsen när det krävs.
 7. Beslutar om
  - att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning
  - dispositioner beträffande aktiebolags vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Väljer styrelse och i förekommande fall revisorer.
 9. Bestämmer arvoden för styrelsen och revisorerna.

Extra årsstämma

När ska en extra årsstämma hållas?

Extra årsstämma hålls till exempel när det ska fattas beslut om emission, bolagsändring med mera.

Bolagets styrelse ska även kalla till extra årssstämma om en revisor i bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begär att en sådan stämma ska sammankallas för att behandla en angiven fråga.