Vad innebär uppdraget som arbetstagarledamot?

Har du blivit vald till arbetstagarnas representant i bolagsstyrelsen? Grattis, då har du ett spännande uppdrag framför dig. Här kan du läsa mer om vad som förväntas av dig.

Som ledamot i bolagsstyrelsen har du ett viktigt uppdrag. Dels har du ett ansvar för att se till bolagets bästa och verksamheten som helhet. Dels har du som arbetstagarledamot ansvar för att bevaka de anställdas intressen och tala för dem i styrelsen. 

När du blivit utsedd till ledamot bör du så snart som möjligt gå PTK:s utbildningar för bolagsstyrelseledamöter. 

Ditt uppdrag regleras i lagen om styrelserepresentation för privatanställda och 8 kapitlet aktiebolagslagen. Du kan även läsa mer om uppdraget som arbetstagarrepresentant hos Bolagsverket.

Vilka krav ställs på dig som ledamot?

För att uppfylla de förväntningar som uppdraget innebär bör du ha:

  • god kunskap om företaget och verksamheten
  • förmåga att kritiskt granska verksamheten
  • viss kunskap i företagsekonomi, juridik och strategi
  • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det är också viktigt att du har stöd från dina arbetskamrater och fackliga ombud på arbetsplatsen, samt civilkurage och vilja att påverka beslut i styrelsearbetet.

För att stötta dig i din roll erbjuder PTK utbildningar, information och annat stöd.

Mandatperiod– hur länge varar uppdraget?

De som utser de anställdas representant bestämmer också hur länge uppdraget ska pågå. En tumregel är att man bör ha uppdraget i minst tre år för att få en bra kontinuitet. 

Mandatperioden får enligt aktiebolagslagen inte vara längre än fyra räkenskapsår åt gången. Det finns ingenting som hindrar att en person väljs om för en ny mandatperiod. Efter en längre tid kan det dock vara bra att välja ny ledamot. När uppdraget ska upphöra är det bäst om det sker i samband med en ordinarie bolagsstämma, när man väljer en ny styrelse. 

Den grupp som valt en ledamot har också har rätt att avsätta personen när som helst. Detta oavsett om mandatperioden har gått ut eller inte. 

Du har självklart också rätt att själv avgå från ditt uppdrag. Börja i så fall med att informera den lokala fackliga organisation som har utsett dig. Du eller företaget måste också se till att du avregistreras hos Bolagsverket, för att ditt uppdrag ska upphöra officiellt.

Arvode

I en styrelse brukar man skilja mellan anställda och externa ledamöter. De externa får styrelsearvode medan de anställda – till exempel du som är arbetstagarledamot – oftast ersätts med lön för att utföra sitt uppdrag.