Inflytande – så jobbar vi

PTK arbetar för att stärka arbetstagarnas inflytande både i Sverige och inom EU. De anställdas inflytande bidrar till stabila och långsiktigt lönsamma företag och därmed ökad anställningstrygghet. Genom inflytande på EU-nivå kan vi påverka genomförande i svensk lagstiftning och ta tillvara de anställdas intressen.

Inflytande är en förutsättning för att ta tillvara på de anställdas intressen och öka anställningstryggheten. PTK arbetar med inflytande på många olika nivåer, alltifrån att stärka lokalt facklig samarbete genom PTK-L till utbildningar av bolagsstyrelseledamöter och inflytande över lagstiftning inom EU.

Så här jobbar PTK

Genom att de anställda inom de lokala tjänstemannafacken går samman och bildar PTK-L (PTK-Lokalt) får de anställda en bättre förhandlingsposition och större delaktighet. Förbunden inom PTK har samsyn om att samverkan genom PTK-L ger bäst förutsättningar att företräda medlemmarna vid arbetsbristsförhandlingar. PTK utbildar förbundsanställda och förtroendevalda i hur man ska hantera uppsägning vid arbetsbrist, med gemensamma turordningskretsar för alla tjänstemän genom PTK-L.

PTK-L ger också möjlighet att utse arbetstagarledamöter i bolagsstyrelsen och enas om representanter som kan företräda alla. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse. PTK utbildar arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser för att öka kunskapen och ge verktyg för att kunna engagera sig och få inflytande i styrelsen.

En del av inflytandefrågorna hanteras av PTK:s samverkansgrupp för bolagsstyrelsefrågor som består av representanter från medlemsförbunden. Gruppen diskuterar vid behov även frågor på Europanivå som Europabolag och Europeiska Företagsråd.

När fler länder inom EU förespråkar ett större politiskt inflytande över arbetsmarknadsfrågorna påverkas den svenska arbetsmarknadsmodellen. PTK, LO och Svenskt Näringsliv arbetar inom Arbetsmarknadens EU-råd med att ta fram partsgemensamma ställningstaganden och att värna kollektivavtalets ställning och den svenska arbetsmarknadsmodellen.