Lokalfackligt arbete PTK-L

För att kunna ta tillvara de anställdas intressen kan fackklubbar inom PTK bilda ett gemensamt PTK-L på sin arbetsplats. Så här fungerar det.

Lokalt fackligt samarbete är en mycket viktig förutsättning för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen och nå fackliga mål. PTK-L är en samverkansform för detta. Genom insyn, samråd och medverkan ges förutsättning för de fackliga organisationerna att vara delaktiga och få inflytande i företagets utveckling.

Förutsättningar för PTK-L

För att en lokal tjänstemannaorganisation ska kunna delta i PTK-L på företagsnivå ska:

  • förbundet vara medlem i PTK.
  • den lokala organisationens representanter omfattas av Förtroendemannalagen.

Sammansättning av PTK-L

PTK-L utgörs av representanter för PTK:s lokala förbundsgrupperingar på företaget enligt lokala eller förbundsvisa överenskommelser.

Organisationerna får själva komma överrens om hur PTK-L ska sättas samman, och det kan ske på olika sätt. Det är dock angeläget att samtliga organisationer vid företaget som uppfyller förutsättningarna finns representerade i PTK-L.

Förhållandet kan till exempel vara tre från den största organisationen, två från den näst största och en från den minsta.

Ett alternativ kan vara att varje organisation ska ha en ledamot i PTK-L och därefter, beroende på organisationernas och företaget storlek, en ledamot för exempelvis varje påbörjat 10-tal, 25-tal, 50-tal, 100-tal, 500-tal eller 1 000-tal medlemmar.