PTK-L – när facken samverkar på företaget

Läs mer i skriften om PTK-L (uppdaterad i maj 2023)

Ladda ner som PDF

Lokalt fackligt samarbete skapar förutsättningar för att tillvarata de anställdas intressen och nå fackliga mål. Detta kan uppnås genom att de lokala tjänstemannafacken på en arbetsplats går ihop och bildar PTK-L (PTK-Lokalt). Förbunden inom PTK har samsyn om att samverkan genom PTK-L ger bäst förutsättningar att företräda medlemmarna vid arbetsbristsförhandlingar.

Den största fördelen med PTK-L är att det lokala facket kan företräda alla medlemmar gemensamt och på så sätt få en bättre förhandlingsposition och större delaktighet. Det skapar förutsättningar för god lokal samverkan mellan tjänstemannafacken på företaget.

Fördelaktigt att samverka i PTK-L vid arbetsbrist

För att ha god beredskap och mandat för att kunna hantera arbetsbristförhandlingar är rekommendationen att bilda PTK-L. När tillämpning av huvudavtalets regler om avtalsturlista och undantag från turordningen blir aktuell i en arbetsbristsituation och frågan om turordningskrets uppstår, utgår både lag och avtal från olika avtalsområden för arbetare respektive tjänstemän. Genom PTK-L kan tjänstemannafacken uppträda gemensamt i förhandlingar om omorganisation för medlemmarna och om tecknande av avtalsturlista. På så sätt undviks också konkurrenssituationer mellan PTK-förbunden.

Fler behov av PTK-L

Behov av PTK-L kan finnas då de lokala tjänstemannafacken har ett gemensamt intresse vid förhandlingar eller vid samverkan med arbetsgivaren. Däremot uppträder PTK-L inte som part i frågor som rör enskilda medlemmar eller i rättstvister.

Frågan kan ha aktualiserats med stöd av:

 • LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80), såsom vid arbetsbristförhandlingar.
 • MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet, SFS 1976:580), vid medbestämmande-förhandlingar eller när frågor om lokal konfliktorganisation uppkommer vid avtalsförhandlingar.
 • AML (arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160), vid samverkan och val av skyddsombud, huvudskyddsombud och skyddskommitté.
 • Utvecklingsavtalet, exempelvis när fråga om partsammansatta grupper uppkommer.
 • Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd, exempelvis när fråga om avtalsturlista aktualiserats.

När fråga om val uppkommer av:

 • arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelse på privat sektor (lagen om styrelserepresentation för de privatanställda SFS 1987:1245).
 • representanter till Europeiska företagsråd (EFR)/EWC (lagen om europeiska företagsråd, SFS 2011:427).
 • Val av representation vid Europabolag SFS (2004:575).

Läs mer i skriften

I skriften PTK-L – när facken samverkar på företaget (pdf, uppdaterad i maj 2023) finns mer att läsa om

 • fördelarna med PTK-L
 • hur ni bildar PTK-L
 • exempel på stadgar
 • hur ni hanterar olika situationer som kan uppstå.

Personuppgiftsbehandling i PTK-L (GDPR)

PTK-L hanterar information som innehåller personuppgifter, exempelvis uppgifter om vilka tjänstemän hos arbetsgivaren som är medlemmar i något av PTK-förbunden. PTK-L hanterar även andra uppgifter om tjänstemännen som har betydelse för frågor kopplade till turordning vid arbetsbrist. Uppgifterna kan komma från de lokala tjänstemannafacken, från arbetsgivaren eller från individerna själva.

PTK-förbunden har tagit fram instruktioner och riktlinjer om hur personuppgifter får behandlas inom ramen för PTK-L, tillsammans med datadelningsavtal och information för dig som ledamot i PTK-L. Dessa instruktioner och riktlinjer finns länkade i högerspalten på denna sida.

Ansvaret för dataskyddsfrågor inom PTK-L samordnas av det PTK-förbund som har flest medlemmar på arbetsplatsen. Du har också möjlighet att vända dig till ditt eget förbund för stöd och råd i frågor kring detta. I högerspalten på denna sida finns en länk till samtliga förbunds kontaktfunktioner.

Det nya huvudavtalet och vikten av lokalt samarbete på arbetsplatsen

Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna, berättar om det nya huvudavtalet, Trygghetsöverenskommelsen. I det nya huvudavtalet betonas vikten av att samarbeta i ett PTK-L, vilka frågor som lämpar sig för ett PKT-L och styrkan i att arbeta tillsammans för ett tryggt arbetsliv.

Intervjuer med förbundsordföranden om PTK-L

Peter Ferm, ordförande för Unionenklubben Electrolux, och Viveca Brinkenfeldt Lever, ordförande för Akademikerföreningen Electrolux, berättar om PTK-L, varför man bildar ett PTK-L på arbetsplatsen och fördelarna med att samverka över förbundsgränserna i förhandling.