Omställning – så jobbar vi

Vi jobbar aktivt med att stärka tjänstemännens trygghet på arbetsmarknaden. Sedan 2022 har både den som har en pågående anställning och den som har mist jobbet till följd av arbetsbrist eller sjukdom rätt till olika stödinsatser via sin omställningsorganisation.

Trygghet och stöd till den som mist sin anställning till följd av till exempel en omorganisation har varit en central fråga för tjänstemannarörelsen sedan det första Trygghetsavtalet om omställning träffades 1972. PTK har arbetat hårt för att förbättra de omställningsavtal som funnits och utvecklats sedan dess. En strävan i detta arbete har varit att erbjuda ett mer omfattande stöd, en annan att så många som möjligt ska omfattas av stöden.

Under 2022 mynnade detta ut i Trygghetsöverenskommelsen, som innehåller både ny lagstiftning och nya regler i huvudavtal och omställningsavtal. Överenskommelsen innebär att tjänstemännen nu har kraftigt förbättrade möjligheter till kompetenshöjande stöd både under och efter en anställning, detta utöver de stöd som funnits sedan tidigare. Alla anställda, visstidsanställda såväl som tillsvidareanställda, som uppfyller kvalifikationskraven för de olika stöden omfattas numer av omställnings- och kompetensstödet.

I samband med Trygghetsöverenskommelsen ställde parterna, PTK, LO och Svenskt Näringsliv, gemensamt krav på politiken. Detta har lett till att staten nu tar ett större ansvar för omställning och flexibilitet på svensk arbetsmarknad, genom införandet av ett statligt omställningsstudiestöd och en offentlig omställningsorganisation för dem som inte omfattas av kollektivavtal.

Omställningsorganisationer

Genom de avtal som PTK träffat med respektive arbetsgivarorganisation regleras verksamheten i de olika omställningsorganisationerna. Den som omfattas av PTK:s huvudavtal kan vända sig till någon av de tre omställningsorganisationerna: TRR, TRS eller Omstella. Alla dessa erbjuder bland annat vägledning, rådgivning och stöd både till den som har en pågående anställning och till den som är under omställning.

  • TRR: Den som arbetar på ett företag som är anslutet till en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv omfattas av stöd från TRR.
  • TRS: Inom den kulturella och ideella sektorn finns Trygghetsrådet TRS, vars verksamhet regleras genom omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.
  • Omstella: Inom den ideella och kooperativa sektorn har PTK och Fremia tecknat avtal som reglerar den nybildade organisationen Omstellas verksamhet.

Så här jobbar vi

Avtalen har förhandlats fram med respektive arbetsgivarorganisation av förhandlare från PTK:s kansli och PTK:s medlemsförbund.

PTK:s samverkansgrupp för omställnings- och kompetensstöd, som består av representanter från PTK:s medlemsförbund, sammanträder regelbundet för att diskutera frågor som rör omställnings- och kompetensstöd. Representanter i gruppen medverkar utöver detta i partssammansatta råd och nämnder. Följande grupper diskuterar löpande praxisfrågor vad gäller omställnings- och kompetensstöden inom respektive område:

  • TRR/TSL-nämnden
  • Omställningsnämnden TRR
  • TRS Partsråd
  • Omställningsnämnden Omstella

Utöver detta har parterna regelbundna möten med CSN för att diskutera tolkningsfrågor rörande omställningsstudiestödet. PTK ingår också i det Råd för grundläggande omställnings- och kompetensstöd som Kammarkollegiet har inrättat.

Samverkansgruppen fungerar också som en expertresurs för medlemsförbunden och för PTK:s förhandlingschefsgrupp.