Kompetens­utveckling – den bortglömda konkurrensfaktorn

Läs rapporten

Ladda ner som PDF

Svenska företags konkurrenskraft är beroende av medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle. Trots detta är kompetensutvecklingen ojämnt fördelad, visar denna rapport från PTK, år 2019.

Rapporten bygger på en omfattande undersökning av SCB, som ger en god bild av hur mycket företag investerar, hur många som får kompetensutveckling, omfattningen av insatserna, och i vilken utsträckning företagen arbetar systematiskt.

Utifrån undersökningens resultat anser PTK följande:

 • Företagen behöver ta ett större ansvar för att kompetensutveckla sin personal. Särskilt viktigt är att se till att de som arbetar i mindre företag och de som har osäkra anställningsformer får möjlighet att fylla på sin kompetens.
 • Fler lokala överenskommelser om kompetensutveckling med utgångspunkt i centrala avtal behöver tas fram. Utan lokala avtal blir fackklubbarna oftast inte engagerade i planering av utbildning och kompetensutveckling.
 • Fler företag behöver inrätta strategier för kompetensutveckling och utveckla ett systematiskt arbete. På detta sätt kan insatserna bli mer relevanta för både företag och anställd. Strategierna bör tas fram i samverkan med lokala fackliga representanter.

Rapporten i fem punkter:

 • Kompetensutvecklingen är ojämnt fördelad
  De som har en lägre lön, kort utbildning eller osäkra anställningsvillkor får mindre kompetensutveckling. För de som arbetar på ett större företag är chansen att få kompetensutveckling större och det gäller även för den som har en chefsposition.
 • Många anställda utan kompetensutveckling
  Nära hälften av de som ingår i undersökningen deltog under 2015 inte i interna eller externa kurser som helt eller delvis bekostades av arbetsgivaren. De som har genomgått kompetensutveckling i form av kurser har i genomsnitt lagt ner 20 timmar under det senaste året. Det genomsnittliga antalet kurstimmar per anställd uppgick till 11 timmar.
 • Stor andel av kurstimmarna läggs på hälsa och säkerhet
  En stor del av de totala antalet kurstimmar per år i företagen läggs på obligatoriska kurser hälsa och säkerhet, varav vissa är lagstiftade. Så mycket som en fjärdedel av det totala antalet kurstimmar ägnades åt detta område.
 • Kompetensutveckling är en liten del av de totala arbetskraftskostnaderna
  En mycket liten del av företagens personalkostnader går till kompetensutveckling. 2015 utgjorde kostnaden för kurser i snitt 1,6 procent av den totala personalkostnaden per anställd. Den totala kurskostnaden per anställd under 2015 var 8 100 kr.
 • Strategier och systematik saknas i många företag
  Många företag, även de som genomför kompetensutveckling, saknar strukturer och systematik för insatserna. I drygt hälften av företagen saknas en person eller enhet som har ansvar för personalutbildning. Bland de större företagen har 40 procent en skriftlig utbildningsplan, bland de minsta är motsvarande siffra 20 procent.