Startsida

Guide vid arbetsskada

Guide vid arbetsskada

Ladda ner (pdf)

Guide till dig som råkat ut för en arbetsskada

Guide vid arbetsskada

Alla vi som arbetar i Sverige kan få ersättning om vi blir sjuka. Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal får högre ersättning om du blir sjuk – du kan få upp mot 90 procent av din inkomst. Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få ersättning på hela 100 procent. Detta tack vare kollektivavtalet TFA.

Här kan du läsa mer om vad olika slags arbetsskador och de olika försäkringarna. Om något redan inträffat och du snabbt behöver veta vem som ska göra vad kan du använda vår checklista vid arbetsskada.

Så är du försäkrad på jobbet

Du som arbetar i Sverige omfattas av flera försäkringar som gäller om du råkar ut för en arbetsskada eller blir sjuk av någon annan anledning.

 • Lagstadgad sjukförsäkring
  Sjukförsäkringen är lagstadgad och gäller alla. Det är sjukförsäkringen som ger dig rätt till sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från arbetsgivaren om du blir sjuk, oavsett anledning.
 • Arbetsskadeförsäkring
  Arbetsskadeförsäkringen är lagstadgad och gäller alla som råkar ut för en arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen kan ersätta kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel, sjukvård utomlands och inkomstförlust vid varaktig arbetsoförmåga.
 • Trygghetsförsäkring
  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en kollektivavtalad försäkring som kompletterar det lagstadgade skyddet. Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal omfattas av den här försäkringen. Du ansöker om ersättning från AFA Försäkring.
 • Tjänstepensionen ITP
  Tjänstepensionen ITP är också bra att känna till för dig som är privatanställd tjänsteman. Den innehåller en sjukförsäkring som ger dig pengar när du är sjuk, oavsett anledning.

Vad är en arbetsskada?

Enligt avtalet TFA finns det fyra olika kategorier av arbetsskador som du kan få ersättning för:

 • Olycksfall i arbetet, inklusive hot och våld
 • Olycksfall till och från arbetet (så kallade färdolycksfall)
 • Arbetssjukdom
 • Smitta i arbetet (ej vanliga infektioner)

Olycksfall i arbetet

Som olycksfall i arbetet räknas sådant som händer på arbetet och som har samband med det, inklusive då du är på tjänsteresor eller utbildning. För att en händelse ska betraktas som ett olycksfall ska själva förloppet vara kortvarigt, ovanligt och oförutsett. Exempel på olycksfall är att man ramlar eller utsätts för hot och våld.

Vad får du ersättning för?

Vid olycksfall i arbetet ger TFA ekonomisk ersättning för följande:

 • Inkomstförlust upp till 100 procent.
 • Kostnader för vård, skadade kläder, glasögon och liknande.
 • Sveda och värk om du är sjukskriven minst 31 dagar.
 • Medicinsk invaliditet om du får bestående funktionsnedsättning.
 • Framtida kostnader som läkarvård och hemhjälp.
 • Rehabilitering och omskolning.

Räkna själv ut vad du skulle få på ersättningskollen.se

Exempel

Cecilia bröt handleden i serverhallen

Cecilia är 25 år och har just fått sitt första jobb som programmerare på ett IT-företag. En eftermiddag snubblar hon på en härva datorsladdar i serverhallen. Hon faller olyckligt och bryter handleden.

Cecilia får ersättning från TFA. Under tiden hon är sjukskriven (2 månader) får hon 100 procent av sin vanliga lön (32 000 kronor). Hon får även ersättning för vård och mediciner, sveda och värk och kvarstående besvär.

Så här mycket får Cecilia i ersättning:

Färdolycksfall

Som färdolycksfall räknas olyckor som inträffar under den vanliga färden till och från arbetet, inklusive den delen av resan som inkluderar att lämna barn på förskolan. Exempel på färdolycksfall är att man cyklar omkull eller halkar på vägen till jobbet.

Olyckor där motorfordon är inblandade räknas inte som färdolycksfall, utan som trafikskador. Sådana skador ska anmälas till fordonets försäkringsbolag och kan ersättas av trafikskadeförsäkringen.

Vad får du ersättning för?

Du som råkar ut för ett färdolycksfall kan få ersättning för kostnaderna som uppstår, men inte för förlorad inkomst under den akuta sjuktiden. Om din arbetsförmåga blir helt eller delvis nedsatt under lång tid framöver kan du dock få rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Räkna själv ut vad du skulle få på ersättningskollen.se

Exempel

Ahmed cyklade om kull på vägen till jobbet

Ahmed är arkitekt. En morgon i september cyklar han omkull på väg till jobbet. Cykeln blir helt förstörd, byxor och jacka går sönder, glasögonen blir sneda och hjälmen behöver bytas ut. Dessutom slår han ut en framtand och skadar ena knät så illa att han blir sjukskriven i 45 dagar.

Ahmed får ingenting för förlorad arbetsinkomst eller för att cykeln gick sönder. Däremot får han ersättning från AFA Försäkring för de trasiga glasögonen, kläderna och cykelhjälmen. Han får också ersättning för sveda och värk, eftersom han är sjukskriven mer än en månad efter olyckan. Från Försäkringskassan får han ersättning för tandvårdskostnaden och från AFA Försäkring får han ersättning för själva förlusten av tanden.

Så här mycket får Ahmed i ersättning:

Arbetssjukdom

Arbetssjukdom är en arbetsskada som inte beror på ett plötsligt olycksfall, utan på längre påverkan av skadlig arbetsmiljö. Det kan vara fysiska eller psykiska sjukdomar som man har fått genom jobbet.

Några exempel på arbetssjukdomar är ryggskador orsakade av tungt arbete, cancer eller allergi av att arbeta med farliga ämnen och hörselnedsättning på grund av buller.

Vad får du ersättning för?

Försäkringskassan kan ersätta till exempel framtida inkomstbortfall och särskilda hjälpmedel. Det är också de som prövar arbetssjukdomar. AFA Försäkring kan dock självständigt pröva de arbetssjukdomar som finns med på den så kallade ILO-listan* om sjukdomen varat i mer än 180 dagar.

Exempel på skadliga faktorer på ILO-listan:

 • buller
 • vibrationer
 • farliga ämnen

*International Labour Organization är ett internationellt, självständigt fackorgan.

Räkna själv ut vad du skulle få på ersättningskollen.se

Exempel

Håkan fick en hörselnedsättning 

Håkan 58 år har arbetat som maskinbefäl i maskinrummet på ett fartyg i 35 år. Hans arbetsmiljö har varit mycket bullrig. Man gjorde mätningar och det visade sig att han, under en arbetsdag, var utsatt för decibeltal mellan 85–120 dB.

Under de 35 år som Håkan har arbetat i maskinrummet har han inte alltid använt sig av hörselskydd. I början använde han lite vadd, som han stoppade i öronen. Lotta som är Håkans fru började tycka att ljudet på teven var alldeles för högt, hon skruvade ner, men då var Håkan tvungen att höja för att kunna lyssna på nyheterna. Till slut gick Håkan till läkare och fick veta att han hade fått en grav hörselnedsättning och behövde en hörapparat.

Håkan ansöker om ersättning från AFA Försäkring. De bedömer graden av medicinsk invaliditet till 10 procent.

Så här mycket får Håkan i ersättning:

Ersättning för medicinsk invaliditet (10 procent) 107 300 kr
Håkan fick också ersättning från Försäkringskassan för kostnaden för hörapparaten och kostnad för läkarbesök från AFA Försäkring.

Smitta

Smitta som arbetsskada drabbar anställda som hanterar smittämnen eller tar hand om smittbärande personer, till exempel sjukhuspersonal. Det kan till exempel vara när den som arbetar på sjukhus blir smittad av gulsot eller TBC. För att räknas som arbetsskada måste besvären vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig.

Vad får du ersättning för?

Vid smittsam sjukdom kan du få ersättning vid varaktig arbetsoförmåga, för inkomstförlust och kostnader. Om besvären kvarstår kan du få ersättning för ärr och medicinsk invaliditet.

Rätt till ersättning vid dödsfall

Om du skulle dö genom en arbetsskada kan TFA ge ersättning till dina närstående. Efterlevande eller en företrädare ansöker om ersättning hos AFA Försäkring.

 • Begravningskostnader
  Arbetsskadeförsäkringen ersätter upp till 14 190 kronor (29 procent av prisbasbeloppet, 2021). TFA ersätter begravningskostnader som inte täcks av andra försäkringar.
 • Livränta
  Om familjen har varit ekonomiskt beroende av den som dött kan efterlevande få ersättning för förlust av underhåll i form av livränta från den statliga arbetsskadeförsäkringen. Även TFA kan ersätta förlust av underhåll som inte täcks av övriga försäkringar.
 • Ersättning för psykiskt lidande
  Från TFA kan närstående efterlevande få ersättning om dödsfallet leder till psykisk chock eller andra psykiska besvär. Närstående kan då få ersättning för inkomstförlust, merkostnader och psykiskt lidande.
 • Engångsbelopp
  Grupplivförsäkringen TGL betalar ut ett engångbelopp på som mest 283 000 kronor (ca 6 prisbasbelopp, 2021) till efterlevande. Beloppet minskar efter 55 år.

Läs mer om ersättning vid dödsfall i arbetet hos AFA försäkring.

Så anmäler du arbetsskada och söker ersättning

Beroende på vad du vill ha ersättning för ska du anmäla skadan till AFA Försäkring och/eller Försäkringskassan.

För ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, olägenheter och bestående men anmäler du skadan till AFA Försäkring. Anmälan gör du enklast på AFA Försäkrings kundwebb.

Till ansökan ska du bifoga: läkarintyg, arbetsgivarens arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan samt kvitton på kostnader i samband med arbetsskadan. Din arbetsgivare kompletterar din anmälan och skriver under.

Om arbetsskadan gör att du har kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands ska du anmäla den till Försäkringskassan. Detsamma gäller om du får inkomstförlust vid varaktig arbetsoförmåga. Läs mer och ansök om ersättning för kostnader vid arbetsskada hos Föräkringskassan.

Vem gör vad?

 • Du som har skadats kan alltså anmäla skadan till Försäkringskassan och till AFA Försäkring, beroende på vad du vill söka ersättning för. Se föregående avsnitt.
 • Arbetsgivaren anmäler skadan till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska också komplettera och skriva under anmälan till AFA Försäkring, om du gör en sådan.
 • Arbetsplatsens skyddsombud ska skriva under anmälan till Försäkringskassan och se till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra liknande skador.

En mer komplett checklista för de olika rollerna hittar du här: Checklista vid arbetsskada