Avgångspension

Avgångspension – så funkar det

Har du blivit erbjuden avgångspension av din arbetsgivare? Här har vi samlat sådant du behöver veta innan du bestämmer dig för hur du vill göra.

Vad är avgångspension?

Här kan du läsa mer om hur avgångspension fungerar och vad du behöver tänka på innan du accepterar ett erbjudande. Om du redan är insatt kan du gå direkt till vår Checklista för avgångspension.

Avgångspension innebär att arbetsgivaren erbjuder dig som anställd att lämna ditt arbete i förtid och få avgångspension (i stället för lön) fram till den normala pensionsåldern. I regel är den person som erbjuds avgångspension mellan 60 och 65 år.

Hur avgångspensionen ser ut grundar sig på en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Överenskommelsen mellan arbetsgivare och anställd kan vara olika inom ett och samma företag.

Ibland är avgångspensionering en metod för företag att lösa övertalighetsproblem, det vill säga om det finns fler anställda än man behöver. Arbetsgivaren brukar först förankra erbjudandet om avgångspension med den lokala fackliga organisationen. När företaget och den lokala fackklubben är överens om att erbjuda avgångspension, ska de bestämma hur erbjudandet ska utformas och vilka som ska omfattas av erbjudandet. Större företag har ofta bestämda riktlinjer för hur avgångspensioneringar ska gå till. Därefter lämnar arbetsgivaren ett förslag till den anställde som får ta ställning till erbjudandet.

Du måste inte tacka ja

Viktigt att veta är att du inte är tvungen att acceptera ett erbjudande om avgångspension! Ingen ska känna sig pressad till att acceptera en avgångspension, men du bör väga erbjudandet mot en eventuell risk att bli uppsagd.

Om du riskerar att bli uppsagd, och varken omplacering eller utbildning är aktuella som alternativ, ska arbetsgivaren och facket vända sig till TRR eller Trygghetsrådet TRS. Genom dessa båda trygghetsråd finns en möjlighet till extra skydd för den som blir uppsagd.

Läs mer om trygghetsråden och vad du kan få för stöd mellan jobb

Vad ska erbjudandet innehålla?

Ett erbjudande om avgångspension ska vara skriftligt och tydligt ange hur mycket ersättning avgångspensionen ska ge dig, från den pensioneringstidpunkt ni kommit överens om fram till din ordinarie pensionering. Avtalet ska även omfatta följande:

 • Värdesäkring av pensionen.
 • Kompensation så att du inte får en försämrad ITP 2 och ITPK eller ITP 1 på grund av att du slutar tidigare än 65 år.
 • Kompensation för förlust av inkomst- och premiepension i det allmänna pensionssystemet på grund av att du slutar tidigare
 • Bibehållen tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fram tills du fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar in en engångspremie som motsvarar antalet månader du har kvar till din 65 års dag multiplicerat med aktuell TGL-premie.
 • Möjlighet att ha kvar gruppförsäkring via arbetsgivaren.

Skydd och försäkringar – se över vad du har

Om du har valt familjeskydd genom ITPK/ITP-valet så bör du se över om din familjesituation är sådan att skyddet bör fortsätta att gälla. I så fall ska arbetsgivaren betala färdigt skyddet även om du slutar jobba. Vill du inte ha familjeskyddet väljer du bort det och premierna betalas i stället in till det bolag du valt för ITP 2 och ITPK eller ITP 1.

Ta även reda på om du har och kan ha kvar eventuella gruppförsäkringar via arbetsgivaren eller om du måste teckna en fortsättningsförsäkring. Att teckna en fortsättningsförsäkring är ibland ganska dyrt. Om du redan har en gruppförsäkring via ditt fackförbund ska du behålla den och stanna kvar i förbundet för att få ett bra försäkringsskydd. Kontrollera att ditt skydd ligger på rätt ersättningsnivå.

Hur stor blir avgångspensionen?

Ersättningsnivåerna varierar, men ett riktmärke kan vara att avgångspensionen bör ge dig runt 70 procent av din aktuella lön fram till 65 år.

För dig med ITP 2

Avgångspensionen baseras oftast på den pensionsmedförande lönen för ITP 2 som är

 • fast lön + kontant semestertillägg
 • naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad (ej bilförmån)
 • provision, tantiem och liknande, inklusive semestertillägg
 • ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg.

För dig med ITP 1

För dig som tillhör ITP 1 kan avgångspensionen baseras på den inkomst som gäller för ITP 1 sjukpension och premiebefrielseförsäkring, det vill säga den genomsnittliga pensionsmedförande lönen de senaste tolv månaderna. I den pensionsmedförande lönen ingår kontant utbetald bruttolön, men inte kostnadsersättningar.

Man behöver inte använda ITP-planens lönebegrepp utan kan välja ett annat. Bland annat kan man bortse från regler om ITP:s lönekapning inom ITP 2 och då ta med lönehöjningar fullt ut för den som fått höga lönelyft efter fyllda 60 år.

Även andra ersättningar kan ligga till grund för en avgångspension, som till exempel

 • övertid/mertid
 • bruttolöneavdrag, som t.ex. bilförmån, förmån av hemdator, städhjälp, subventionerad lunch
 • aktuell provision.

Värdesäkring är viktigt

Avgångspensionen bör värdesäkras varje år i enlighet med avtalet du ingått med din arbetsgivare. Detta kan till exempel ske i takt med inflationen genom ett pensionstillägg som följer konsumentprisindex, eller kopplas till utvecklingen av inkomstbasbeloppet. Den kan också värdesäkras genom en individuellt beräknad återbäring.

Ett pensionstillägg gör så att pensionen följer prisutvecklingen. Knyts pensionen till en återbäringsränta blir återbäringen beroende av hur väl försäkringsbolaget lyckas att förvalta pengarna.

Vilken modell för värdesäkring som används beror på vad företaget väljer. Modellen ska vara inskriven i avtalet. Det är viktigt att det finns en tydlig beskrivning av hur uppräkningen ska göras. Om företaget föreslår en modell för värdesäkring av avgångspensionen som du inte förstår eller känner igen, kan du kontakta ditt fackförbund för råd.

Kompensation för förlust av lagstadgad pension

Det är viktigt att du får kompensation för förlust av lagstadgad ålderspension om du tackar ja till avgångspension. Kompensationen ska täcka eventuell förlust av ATP-år (tilläggspension), inkomstpension och premiepension. Hur mycket du förlorar är individuellt och beror bland annat på ålder. Din arbetsgivare bör därför göra en individuell beräkning för varje avgångspensionär och vid behov ordna kompensation

Se till att du får kompensation för bortfall av de 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp som skulle betalats in i avgift till den allmänna pensionen om du arbetat kvar oförändrat.

Kompensation för förlust av tjänstepension (ITP 2 och ITPK eller ITP 1)

Avgångspensionen ska inte heller försämra din kollektivavtalade ålderspension (tjänstepensionen). För dig som är privatanställd tjänsteman med ITP 2 och ITP K eller ITP1 ska arbetsgivaren betala in en engångspremie för din tjänstepension, som motsvarar det som skulle ha betalats in i fall du fortsatt arbeta oförändrat fram tills du fyller 65 år.

Det kan hända att en arbetsgivare vill ordna kompensationen på annat sätt än genom ITP. Försök i så fall se till att du inte får sämre förutsättningar än följande alternativ:

ITP 2

Kompensation för ITP 2
Oavsett vilken lön du har ska kompensationen alltid omfatta ITP 2:s ålderspension. Tjänar du mer än 46 438 kronor per månad (7,5 inkomstbasbelopp år 2023), omfattar ITP dessutom familjepension, som inte heller ska försämras av att du accepterar en avgångspension.

Kompensation för ITPK
Genom ITPK-valet har du bestämt hur premien för ITPK ska förvaltas. Oberoende av hur du valt, ska din ITPK-pension inte bli sämre till följd av avgångspensioneringen. Detta ordnas genom att premierna för din ITPKpension fram tills du fyller 65 år, betalas in i till det försäkringsbolag du själv valt. Har du inte gjort ett aktivt val sker inbetalningarna till det bolag som utsetts till ickevalsalternativet.

Alternativ ITP (10-taggarlösning)
Har du valt alternativ ITP så bör dina återstående pensionspremier fram till 65 år slutbetalas av arbetsgivaren. Då får du inte en lägre ålderspension från 65 år än om du hade arbetat kvar oförändrat.

ITP 1

Kompensation för ITP 1
Genom ITP 1-valet har du bestämt hur premien för ITP 1 ska förvaltas. Oberoende av hur du valt, ska din ITP 1-pension inte bli sämre till följd av avgångspensioneringen. Detta ordnas genom att premierna till ITP 1, fram tills du fyller 65 år, betalas in i till det eller de försäkringsbolag du själv valt. Har du inte gjort ett aktivt val sker inbetalningarna till det bolag som utsetts till icke-valsalternativet.

Tänkte du fortsätta arbeta lite?

Om du är 62 år och accepterar erbjudandet om avgångspension samt får din ITP 2 och ITPK slutbetalda med kollektiva medel, så får du inte fortsätta arbeta mer än 8 timmar i veckan. Annars riskerar du att slutbetalningen av ITP 2 och ITPK dras in.