Mer om tjänstepension

Här kan du läsa om hur grunden för kollektivavtalade tjänstepensioner lades för hundra år sedan och vad som har hänt sedan dess. Ta chansen att lära dig mer om såväl historik som nuläge.

Tjänstepension i fyra avsnitt:

Del 1 – Varför har vi kollektivavtalade tjänstepensioner?

”Genom att skapa en pensionslösning där pensionsmedlen hölls skilda från arbetsgivarens och företagets tillgångar kunde beroendet till företaget brytas och ålderdomen tryggas.”

Del 2 – Tjänstepensionen ökar i betydelse

”Den totala kompensationsgraden, det vill säga förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen, har sjunkit för alla inkomsttagare.”

Del 3 – Från förmåner till premier

”Vi lever allt längre. Det är den faktor som enskilt haft störst påverkan på pensionssystemens utveckling under den senaste tjugoårsperioden.”

Del 4 – ITP och ett längre arbetsliv

”Att dagens utveckling inte är långsiktigt hållbar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en bedömning som delas av de flesta aktörer.”