Från förmåner till premier

Aktiemarknaderna blir allt viktigare för hållbara pensioner. Övergången från system där individen garanteras en viss pension till system där premier betalas in lägger ett ökat ansvar för pensionen på individen.

Aktiemarknaden får allt större betydelse för värdet av våra pensioner. | Foto: Pixabay

Vi lever allt längre. Det är den faktor som enskilt haft störst påverkan på pensionssystemens utveckling under den senaste tjugoårsperioden. Sverige har genomfört och förbereder reformer av det allmänna pensionssystemet på grund av de ökade kostnader som längre levnad innebär.

Det har blivit allt svårare för alla typer av pensionssystem att hålla de utfästelser om pensionsnivå som man tidigare trott varit möjlig. Pensionernas betydelse, men också pensionssystemens sårbarhet, har därigenom blivit tydligare. Det gäller både ur individens perspektiv, med förväntningar om att pensionen ska ge en rimlig levnadsstandard när man slutat arbeta. Men också ur ett makroekonomiskt perspektiv med finansiell stabilitet och konsumtion i fokus.

Premiebestämda system ställer nya krav

För att kunna garantera att pensionssystemen ska fungera långsiktigt har de flesta reformer inneburit en övergång från fördelningssystem (pay-as-you-go) och förmånsbestämda pensioner till premiebestämda, fonderade pensionssystem. Denna utveckling är likartad i de flesta länder och kan antas fortsätta.

Risken för hur stor den kommande pensionen ska bli har överförts till individen, som fått ta ett större ansvar för att pensionen ska räcka till.

Effekterna av övergången till premiebestämda system är påtagliga för både individer och samhällsekonomin. Förändringen ställer krav på lagstiftare, individer, arbetsmarknadens parter och andra beslutsfattare som kan påverka de olika delarna i pensionssystemet.

Ansvar flyttas till individen

Risken för hur stor den kommande pensionen ska bli har överförts till individen, som fått ta ett större ansvar för att pensionen ska räcka till. När individens ansvar för att själv fatta beslut om att investera pensionskapital har ökat så har kundskyddet fått allt större uppmärksamhet. Det har lett till ökade krav på tillsyn av finansmarknaderna och en lagstiftning som stärker kundernas ställning.

Förändringar på de här områdena riskerar dock att påverka tjänstepensionerna negativt, då ett förändrat regelverk kan leda till högre kostnader för de företag som förvaltar pensionskapital. Parternas kollektivavtalade tjänstepensionssystem innehåller en rad kontroller som verkar till förmån för arbetsgivare och arbetstagare. Ansvarsfördelning och administration är uppbyggd för att effektivt balansera de intressen som styr utvecklingen av tjänstepensioner.

Sammantaget betyder det här att tjänstepensionssystemet innebär lägre risker både samhällsekonomiskt och för den enskilde i jämförelse med det allmänna pensionssystemet och alternativet privata försäkringar.

Del 4 – ITP och ett längre arbetsliv