ITP och ett längre arbetsliv

Riksdagens pensionsgrupp har lagt fram förslag som innebär att vi ska arbeta längre upp i åren. En förlängning av arbetslivet, och de andra förändringar som gruppen föreslår, kommer om de genomförs att påverka tjänstepensionerna.

Ökad livslängd gör att vi kommer att behöva arbeta allt längre upp i åldrarna. | Foto: Shutterstock

Fler äldre och en ökad livslängd har skapat påfrestningar för pensionssystemet. När vi lever längre måste vi också arbeta längre, annars blir försörjningsbördan för stor för dem som arbetar. Mot bakgrund av detta har Pensionsgruppen genomfört en större översyn av pensionssystemets olika delar och lagt fram förslag på reformer.

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen (för närvarande S, MP, M, L, C och KD). Den största förändringen som föreslås är en höjning av flera pensionsrelaterade åldrar. Detta skulle även påverka tjänstepensionerna.

PTK står bakom förslaget att förlänga arbetslivet

Att dagens utveckling inte är långsiktigt hållbar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en bedömning som delas av de flesta aktörer. PTK har skrivit under en avsiktsförklaring om att verka för avtalslösningar utifrån en lagstiftning som innebär en förlängning av arbetslivet. Svenskt Näringsliv står dock inte bakom avsiktsförklaringen.

Redan idag är trenden att allt fler väntar med att ta ut sin ITP. Statistik från Alecta visar också att antalet individer som tar ut sin ålderspension först vid 67 års ålder har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Andelen som skjuter upp sin pension till efter 65 har ökat från 12 till 24 procent sedan 2008. År 2017 sköt 29 procent av Alectakunderna upp sitt pensionsuttag till en senare tidpunkt än 65 år. Det kan jämföras med de 13 procent som valde att ta ut den före 65 års ålder.

Flexibilitet viktigt för att fler ska kunna arbeta längre

Undersökningar visar att många anställda, för att orka eller vilja arbeta längre upp i åldrarna, vill trappa ner de sista åren av arbetslivet. Vikten av bland annat flexibla arbetstider lyfts fram som viktiga för blivande pensionärer.

Utöver det ansvar som vilar på arbetsgivare och arbetsmarknadens parter när det handlar om att skapa utrymme för flexibilitet i arbetslivet har tjänstepensionen en roll att spela. Genom system som fortsatt möjliggör att gå ner i arbetstid och ta ut en del av sin pension innan 65 år skapas förutsättningar för att fler ska vilja eller orka arbeta längre upp i åren. Detta och att ett längre arbetsliv också innebär krav på förbättrad arbetsmiljö måste vägas in vid bestämmande av åldersgränser.

När det gäller lagreglerna för tjänstepension menar PTK att de bör ändras så att det går att pausa ett påbörjat uttag av tjänstepension. Detta kräver en ändring av inkomstskattelagen och skulle möjliggöra för människor att återgå i arbete efter en tids hel- eller deltidspension.