Tjänstepensionen ökar i betydelse

Tjänstepensionens andel av den totala pensionen har ökat genom åren som en följd av att den allmänna pensionen ger mindre än tidigare. Samtidigt har tjänstepensionens samhällsekonomiska betydelse ökat.

Ökad livslängd är en orsak till att skillnaden mellan slutlön och pension ökar. | Foto: Pixabay

Tjänstepensionens andel av den totala pensionen har ökat genom åren. Detta har skett främst genom att den allmänna pensionen ger mindre än tidigare, men även genom att allt fler individer har en inkomst som överstiger taket för den allmänna pensionen. Enligt Collectum hade ungefär 367 000 försäkrade inom ITP en lön över 7,5 inkomstbasbelopp våren 2018. Ungefär 1 000 000 tjänstemän är försäkrade inom ITP.

1977 infördes ITPK i avtalet i samband med att den allmänna pensionsåldern i Sverige sänktes. Det innebar till viss del en höjning av ITP-planens förmåner. Efter det har nivån på pensionsförmånerna inte ökat. Att ITP idag står för en större andel av den totala pensionen beror alltså inte på att förmånsnivåerna inom ITP har förstärkts under de senaste åren, utan hur den allmänna pensionen har utvecklats.

Förhållandet mellan allmän pension och tjänstepension

Både det nya allmänna pensionssystemet som infördes 1998 och ITP 1 från 2007 bygger på livsinkomstprincipen. Den innebär att det som betalas in under yrkeslivet ligger till grund för vad individen får ut som pensionär i form av pension. I praktiken betyder detta att ju högre pensionsgrundande inkomst en individ har haft, desto högre blir den allmänna pensionen och också tjänstepensionen.

Det finns emellertid många viktiga skillnader mellan tjänstepensionen och den allmänna pensionen. Det är skilda system som förvaltas oberoende av varandra. Beslut om den allmänna pensionen fattas av Sveriges riksdag och Pensionsmyndigheten ansvarar för administrationen. Förvaltning och beslut om villkoren för tjänstepensionerna avgörs av arbetsmarknadens parter i förhandlingar

Den allmänna pensionen är grunden i pensionssystemet, medan det övergripande syftet med tjänstepensionen är att komplettera den allmänna pensionen, så att en rimlig levnadsstandard kan upprätthållas efter det att man slutat arbeta. Även om systemen inte är kopplade till varandra är det viktigt att de utvecklas i relation till varandra.

Den totala kompensationsgraden, det vill säga förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen, har sjunkit för alla inkomsttagare. Utvecklingen har skett förhållandevis långsamt och beror på flera olika faktorer. En ökad livslängd är en viktig anledning och det kan också antas att den indexuppräkning som används i det allmänna pensionssystemet haft betydelse.

Tjänstepensionen viktigare för individen

Under 2017 satte sparare in närmare 211 miljarder kronor i pensions- och försäkringssparande. Drygt hälften utgjordes av tjänstepensioner. Tjänstepensionskapital spelar en viktig roll i det finansiella systemet och bidrar med likviditet till aktiemarknaden och kapitalförsörjning till företag. De tillgångar som tryggar tjänstepensionerna uppgår till cirka 900 miljarder kronor.

Allt tyder på att tjänstepensionernas ekonomiska betydelse kommer att öka ytterligare de kommande åren. Anledningarna är övergången till premiebestämda pensioner, införande av flexpension, antaganden om fler sysselsatta och ökad löneväxling.

Del 3 – Från förmåner till premier