Höjda åldersgränser i ITP-planen från 2023

Den 1 januari 2023 höjs vissa åldersgränser i tjänstepensionen ITP, efter att PTK och Svenskt Näringsliv under 2022 kommit överens om förändringar i ITP-planen. Här hittar du frågor och svar om förändringarna.

Åldersgränsen för ålderspension i ITP 1 höjs från 65 till 66 år

ITP 1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1979 eller senare. Tjänstemän som omfattas av ITP 1 fortsätter omfattas av ITP 1 fram till 66 år istället för 65 år som idag. Det innebär att inbetalningar till ålderspensionen ITP 1 fortsätter för den som arbetar efter 65 år på ett företag som omfattas av ITP.

Ett tak för intjänande införs – men möjligt att göra andra överenskommelser

Det införs ett tak för lön som ITP 1:s ålderspensionspremier beräknas på från den 1 januari 2023. För 2023 är det taket 185 750 kr per månad (30 inkomstbasbelopp/12). Om den totala löneutbetalningen, inklusive bonus eller liknande, för en månad överstiger 185 750 kr så är den överskjutande delen inte pensions­grundande för ITP 1.

Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivare och anställd kommer överens om att löner över detta tak även fortsättnings­vis ska vara pensionsgrundande. Överens­kommelser kan göras både på individuell nivå, gruppnivå eller för alla tjänstemän på företaget.

Pensionsåldern för ålderspension ITP 2 är fortfarande 65 år

ITP 2 är en förmånsbestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. För ITP 2 sker inga förändringar av ålderspensionen, utan pensionsåldern är fortfarande 65 år.

Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivare och anställd kommer överens om att ITP 1 fortsättningsvis ska gälla från 65 år ifall den anställde kvar­står i tjänst. Det är då inget som påverkar pensionen från ITP 2.

ITP sjukpension gäller till och med 66 år

Den som arbetar kvar efter 65 år fortsätter att omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom ITP fram till 66 år. Detta gäller både för den som omfattas av ITP 1 och ITP 2.

De som har påbörjat ett sjukfall före 1 januari 2023 kommer fortfarande att omfattas av de gamla reglerna. Det innebär att sjukpensionen från ITP inte utbetalas efter 65 år. För alla som blir sjuka efter årsskiftet kan ITP:s sjukpension komma att betalas ut även efter 65 år, oavsett om den anställda har ITP 1 eller ITP 2.

Observera att förändringarna i ITP-planen även gäller anställda inom kooperationens område och som omfattas av ITP 1 eller KTP 2.

 

Frågor och svar om förändringarna:

Pensionsålder

Kommer pensionsåldern för intjänande att ändras?

Åldern för intjänande av ålderspension i ITP 1 ändras till 66 år. Åldern för intjänade av ålders­pension är fortfarande 65 år i ITP 2. Den förmånsbestämda pensionen är då slutbetald. Rätten till ITP sjukpension för den som arbetar ändras från 65 till 66 år för både ITP 1 och ITP 2.

När betalas ålderspensionen ut?

Om du inte meddelar försäkringsbolaget något annat så börjar din pension att betalas ut vid 65 år om du omfattas av ITP 2 och vid 66 år om du omfattas av ITP 1 (fram till årsskiftet gäller 65 år även för ITP 1). Du blir kontaktad av försäkrings­bolagen en tid innan du fyller 65 respektive 66 år och du kan skjuta upp uttaget så länge du vill, om du till exempel fortsätter att arbeta.

Kom ihåg att uttag av ålderspension kan påverka både rätten till sjukpension om du arbetar kvar efter 65 år och blir sjuk och ersättningen från a-kassan om du arbetar kvar och blir arbetslös efter 65 år.

Observera att det inte går att pausa eller stoppa ett uttag av tjänstepensionen när utbetalningen väl har påbörjats.

Arbeta efter 65 år

Vad gäller för en anställd som arbetar vidare efter 65 år och som …

… omfattas av ITP 1?

Arbetsgivaren fortsätter att betala för din tjänstepension ITP 1 som längst till 66 år. Det innebär att du får fortsatta inbetalningar till ålderspensionen för den lön som utbetalas.

Om du blir sjuk efter 31 december 2022 gäller ITP sjukpension för dig fram till 66 år.

… omfattas av ITP 2?

Din pension är färdigbetald vid 65, du får därför inga fler inbetalningar till din ITP 2 efter fyllda 65 år. Men arbetsgivaren kan anmäla in dig till ITP 1 efter 65 år, och då får du fortsatta inbetalningar till ITP 1 fram till 66 år. Din intjänade pension inom ITP 2 påverkas inte av att du byter pensionsplan efter 65.

Om du blir sjuk efter 31 december 2022 gäller ITP sjukpension för dig fram till 66 år. (Detta gäller oavsett om du anmäls till ITP 1 eller inte.)

… är ”tiotaggare”?

Premieavsättningen till den alternativa ITP-lösningen (tiotaggarlösningen) upphör normalt vid 65 år, på samma sätt som för övriga anställda med ITP2. Men arbets­givaren kan anmäla in dig till ITP 1 efter 65 år, och då får du fortsatta inbetalningar till ITP 1 fram till 66 år. Din tidigare tiotaggarlösning påverkas inte av att du byter pensions­plan efter 65.

Om du blir sjuk efter 31 december 2022 gäller ITP sjukpension för dig fram till 66 år. (Detta gäller oavsett om du anmäls till ITP 1 eller inte.)

Inkomsttaket i ITP 1

Vad innebär inkomsttaket i ITP1 för en person som tjänar mer än 185 750 kronor i månaden?

Från den 1 januari 2023 införs ett inkomsttak för beräkning av pensionspremier i ITP 1. Den högsta månatliga inkomsten som ger pensionspremier blir 30 inkomst­basbelopp/12. År 2023 motsvarar det en inkomst på 185 750 kronor per månad. Månadsinkomster över taket, oavsett om inkomsten överstiger taket varje månad eller en enstaka månad, ger ingen rätt till pensionspremier.

Däremot finns det möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om inbetalningar även över inkomsttaket. Detta görs då som en kompletterande premie på de över­skjutande lönedelarna, och innebär i princip ingen skillnad mot tidigare. En sådan överenskommelse kan ske både individuellt, för en grupp eller för hela företaget. Det hela sköts med automatik när man väl är överens. Collectum hanterar de kompletterande premierna och kan ge mer information kring hur detta hanteras.

Ny anställning

Kan en person som omfattas av ITP 2 få fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen om man byter anställning efter 65?

Om företaget du börjar jobba hos tillämpar ITP 1 och 2 kommer du inte att få några inbetalningar till din ålderspension efter 65 år. Men du kan komma överens med arbetsgivaren om att byta till ITP 1 och därmed få inbetalningar till ITP 1 fram tills du fyller 66 år.

Om företaget som du börjar jobba hos tillämpar ITP 1 för samtliga anställda kommer du att få inbetalningar till ITP 1 fram tills du fyller 66 år.

Kan en person som omfattas av ITP 1 få fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen om man byter anställning efter 65?

Om företaget som du börjar jobba hos tillämpar ITP 1 för samtliga anställda kommer du att få inbetalningar till ITP 1 fram tills du fyller 66 år.

Om företaget du börjar jobba hos tillämpar ITP 1 och 2, och du är född före 1979, får du inga inbetalningar till din tjänstepension efter 65 år. Men du kan komma överens med arbetsgivaren om att du ska anmälas till ITP 1 och därmed få fortsatta inbetalningar i ITP 1 tills du fyller 66 år.

Arbeta deltid

Vad gäller om man tar ut en del av ålderspensionen men fortsätter att arbeta deltid – omfattas man då fortfarande av ITP?

Du behöver inte arbeta heltid för att fortsätta omfattas av ITP 1 eller ITP 2. Om du arbetar deltid så kommer du att omfattas av ITP för den del du fortfarande arbetar.

Om du omfattas av ITP 2 så gäller ITP sjukpension fram till 66 år för den del du arbetar.

Om du omfattas av ITP 1 så omfattas du av både ålderspension och ITP sjukpension fram till 66 år för den del du arbetar.

Sjuk efter 65 år

Vad gäller för en anställd mellan 65 och 66 som blir sjuk från den 1 januari 2023?

Från och med 1 januari 2023 har du rätt till ITP sjukpension enligt samma regler som om du varit under 65, Rätten till ITP sjukpension upphör när du fyller 66 år.

Kan man få ITP sjukpension om man har börjat ta ut ålderspension?

Om du arbetar och blir sjuk efter 31 december 2022 kan du få ITP sjukpension fram till 66 år. Men om du har börjat ta ut ITP ålderspension kan du inte få ut ITP sjuk­pension på den del du tar ut ITP ålderspension.

Vad gäller för en anställd mellan 65 och 66 som har ett pågående sjukfall eller insjuknar innan den 1 januari 2023?

Om du har ett pågående sjukfall idag eller insjuknar innan den 1 januari 2023 gäller nuvarande regler, och rätten till ITP sjukpension upphör vid 65 år. Du kan dock få fortsatt ersättning från Försäkringskassan och du kan även börja ta ut din ålders­pension från ITP.

Om du blir frisk och börjar arbeta igen innan du fyllt 66 år omfattas du av de nya reglerna. Det innebär att om du blir sjuk igen har du rätt till ITP sjukpension fram till att du fyller 66 år.

Hur länge gäller familjeskyddet?

För ITP 2 upphör familjeskyddet vid 65 år och för ITP 1 vid 66 år. Det innebär att om den försäkrade avlider efter 65 (ITP 2) respektive 66 (ITP 1) betalas det inte ut något familjeskydd. Familjeskydd ingår inte automatiskt i ITP, utan är något som måste väljas till.

Hur länge kan familjeskyddet betalas ut till efterlevande?

Familjeskyddet kan betalas ut till efterlevande i mellan 5 och 20 år.

Om den försäkrade omfattats av ITP 2 kan utbetalningen som längst pågå fram till den försäkrade skulle ha fyllt 70 år.

Om den försäkrade omfattats av ITP 1 kan, från och med 1 januari 2023, utbetalningen som längst pågå fram till den försäkrade skulle ha fyllt 71 år.

Hur påverkas familjepensionen i ITP 2?

Familjepensionen påverkas inte alls av ändringarna.

Hur påverkas tjänstegrupplivförsäkringen TGL?

TGL påverkas inte alls av ändringarna.