Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal

Läs hela rapporten

Ladda ner
Beställ
I juni 2011 presenterade PTK och Svenskt näringsliv den här rapporten. Parternas utgångspunkt var då att man skulle försöka få en gemensam bild av hur regler avseende uppsägningar på grund av arbetsbrist fungerar i praktiken.

En gemensam arbetsgrupp fick därför i uppdrag att beskriva hur turordningsreglerna fungerar i praktiken. I uppdraget ingick bland annat att belysa hur begreppet tillräckliga kvalifikationer fungerar i praktiken och hur parterna använder sig av möjligheten till avvikelser från turordningsreglerna. Även arbetstagarnas möjlighet till fortsatt anställningsbarhet i företaget och möjligheterna till omställning till ny anställning skulle belysas.

Rapporten inleds med två avsnitt om Sveriges ekonomi och omstruktureringsbehov samt Arbetsmarknaden. Syftet är att sätta in turordningsreglerna i ett större sammanhang med relevans för de faktiska konsekvenserna av tillämpningen av reglerna. Därefter följer ett kapitel med en beskrivning av de regler om turordning som finns i LAS respektive i kollektivavtalen på tjänstemannasidan.

Kompetensutveckling under anställning och omställning till nytt arbete har stor betydelse inte enbart för uppsagda tjänstemän utan även för arbetsgivare och för arbetsmarknadens funktionssätt i stort. I kapitel 5 redogörs för kompetensbehov och kompetensutveckling under anställning. I kapitel 6 redovisas frågor kring omställning med tyngdpunkt på det mellan Svenskt Näringsliv och PTK träffade Omställningsavtalet och det arbete som i anledning av detta avtal utförs av TRR Trygghetsrådet.
I kapitel 7 återfinns en redogörelse för forskning kring anställningsskydd och turordningsregler.

Det centrala i arbetsgruppens uppdrag har varit att undersöka de faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna. Arbetsgruppen har därför genomfört en telefonintervjuundersökning där företrädare för företag respektive fackliga tjänstemannaorganisationer i 200 företag har fått svara på frågor beträffande driftsinskränkningsprocessen och särskilt hur turordningsreglerna har tillämpats. Resultatet av denna undersökning redovisas i kapitel 8.

Arbetsgruppens uppfattning är att undersökningen har givit en god bild av tillämpningen av turordningsreglerna på det privata tjänstemannaområdet i Svenskt Näringsliv. Rapporten avslutas med en bilaga om regler vid driftsinskränkningar i viktiga konkurrentländer. Den är författad av professor Ola Bergström vid Handelshögskolan, Universitetet i Göteborg.

Rapporten publicerades i juni 2011.