Startsida

Kvinnors pensioner år 2012

Läs rapporten

Ladda ner som PDF

År 2012 gjorde PTK en rapport om kvinnors pensioner. Den tittar bland annat på hur pensionsutbetalningarna skiljer sig åt mellan män och kvinnor, samt analyserar hur viktig tjänstepensionen är för såväl kvinnor som män.

Denna rapport tittar på hur pensionsutbetalningarna skiljer sig åt mellan män och kvinnor som fyllt 65 år. Vi analyserar även hur viktig tjänstepensionen är för såväl kvinnor som män, där vi även särstuderar ITP (tjänstemännens avtalspension). Även regionala skillnader mellan könen studeras för att identifi era regioner där pensionsutbetalningarna är mer eller mindre jämställda.

Sammanfattning

Kvinnors pension ökade relativt männen vid pensionsomläggningen år 2003. Men därefter har skillnaderna legat relativt konstant. Kvinnornas andel av männens pension uppgår enligt den senast tillgängliga statistiken till cirka 70 procent.

Men det existerar stora regionala skillnader när det gäller pensionsutbetalningarna. På Gotland har kvinnorna över 64 år en pension som motsvarar knappt 79 procent av männens, vilket är den minsta skillnaden i riket. Den största skillnaden mellan män och kvinnors pension hittas i Halland, där kvinnor har knappt 68 procent av männens pension. En stor orsak till skillnaderna mellan könen är storleken på tjänstepensionen.

I takt med att fyrtiotalisterna träder in i pensionsåldern har istället tjänstepensionen fått en allt större betydelse. År 2000 stod tjänstepensionen för 16 procent av svenskarnas sammanlagda pensionsinkomster. Denna andel har under den senaste tioårsperioden ökat till 21 procent.

Tjänstepensionens betydelse varierar beroende på kön. För männen står tjänstepensionen för drygt 25 procent av den totala pensionen. Motsvarande andel för kvinnorna ligger på 16 procent.

I Stockholms län är tjänstepensionen extra betydelsefull. För männen i länet står tjänstepensionen för 33 procent av pensionsutbetalningarna. För kvinnorna ligger motsvarande andel på 20 procent.

De genomsnittliga utbetalningarna från tjänstepensionen ligger för män på cirka 60 000 kronor/år. För kvinnor ligger utbetalningen på 30 000 kronor/år. Störst skillnad mellan könen finns i Stockholms län där männen i genomsnitt får ut 93 000 kronor/år, medan kvinnorna får ut drygt 40 000 kronor/år.

En bidragande orsak till skillnaderna är att kvinnorna i en större omfattning spenderat sitt arbetsliv i deltidsarbete, vilket bland annat gett konsekvenser på tjänstepensionens storlek. Men dagens generation kvinnor på arbetsmarknaden skiljer sig åt gentemot gårdagens. Dels är de i genomsnitt mer välutbildade och deras deltidsarbete är mindre förekommande. Bägge sakerna pekar på att könsskillnaderna i de framtida pensionsbetalningarna kommer att bli mindre.

Men deltidsarbete är fortfarande relativt vanligt förekommande och en stor del är frivilligt. För dessa är det viktigt att förstå att det ger negativa konsekvenser på den framtida pensionen. Men det finns olika åtgärder man kan ta till för att reducera den negativa effekten. Det går bland annat att föra över premiepensionsrätter mellan gifta par. Även olika försäkringslösningar kan behöva ses över.

Rapporten publicerades 2012