Ord och förklaringar om omställnings- och kompetensstöd

Publicerat 2022-09-22

Här hittar du en lista över ord och förklaringar av de nya omställnings- och kompetensstöden i huvudavtalet.

Avtalat har i samverkan med PTK, Svenskt Näringsliv, LO, TRR och TSL tagit fram en lista över gemensamma ord och förklaringar som ska göra det enklare att skriva om, förstå och ta till sig information om omställnings- och kompetensstöden i det nya huvudavtalet.

Orden och förklaringarna är i första hand tänkta att användas i sitt sammanhang. Listan nedan vänder sig därför främst till dig som har i uppdrag att skriva om och förklara vad Trygghetsöverenskommelsen innebär, på webben eller i annan medlemskommunikation.

Ord/begreppFörklaring
AktualitetsvillkorAktualitetsvillkoret innebär att du behöver ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden.

Mer detaljerad information:
Mer specifikt betyder det att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
Avgångsersättning (AGE)Avgångsersättning (AGE) är en ersättning som du i vissa fall kan få om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl i samband med sjukdom eller om din tidsbegränsade anställning löpt ut alternativt avslutats på grund av arbetsbrist.
EtableringsvillkorEtableringsvillkoret innebär att du behöver vara väl etablerad på arbetsmarknaden.

Mer detaljerad information:
Mer specifikt betyder det att du – förutom att uppfylla aktualitetsvillkoret – måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) inom de senaste 14 åren.

Du kan räkna in tid du arbetat tidigast från det år du fyllde 19 år, förutsatt att arbetet
varit din huvudsyssla under den här tiden.

Även annan tid kan jämställas med förvärvsarbete under högst 24 månader. Exempel på sådan tid är föräldraledighet.
Förstärkt stödStödet ska kunna ges av din omställningsorganisation till dig som får omställningsstöd och som har särskilda behov till följd av sjukdom. Det förstärkta stödet kan bestå av exempelvis mer omfattande och intensiv rådgivning och vägledning, eller extra stöd i kontakter med myndigheter.

Mer detaljerad information:
Stödet syftar till att du ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån den arbetsförmåga du har. Stödet innefattar inte rehabiliteringsinsatser.
HuvudavtalEtt huvudavtal reglerar grundläggande frågor mellan parterna och är ofta en förutsättning för andra avtal på arbetsmarknaden.

Mer detaljerad information:
Huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd är de avtal som Svenskt Näringsliv respektive LO och PTK har undertecknat.
HängavtalEn arbetsgivare kan träffa hängavtal direkt med de anställdas fackliga organisation. Det innebär att arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att vara medlem i en arbetsgivarorganisation.
KollektivavtalKollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Det beskriver dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, till exempel när det gäller lön, pension och försäkringar.
KompetensstödKompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda dig som anställd för att du ska kunna stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Mer detaljerad information:
Kompetensstöd från din omställningsorganisation kan bestå av
• vägledning kring kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden
• viss rådgivning för jobbsökning eller start av företag
• viss köpt utbildning och validering
• kortvarigt och kompletterande studiestöd.

För att du ska ha rätt till stödet som beskrivs i de två sista punkterna behöver du omfattas av huvudavtal.

Du har även möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN vid ansökan om det offentliga omställningsstudiestödet.
Kompletterande kollektivavtalat studiestödDu som arbetar i ett företag som omfattas av huvudavtal kan, genom din omställningsorganisation, få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd utöver det offentliga omställningsstudiestödet du får via CSN.

Mer detaljerad information:
Det kompletterande studiestödet fyller ut det offentliga studiestödets bidragsdel upp till 80 procent av inkomsten upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det en månadslön på ungefär 32 500 kronor).

Om du har en högre inkomst än så fyller det kompletterande omställningsstudiestödet ut upp till 65 procent av inkomsten upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det en månadslön på 71 000 kronor).

För att ha rätt till kompletterande kollektivavtalat studiestöd behöver du uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.
Kortvarigt kollektivavtalat studiestödFör dig som arbetar i ett företag som omfattas av huvudavtal kan kortvarigt kollektivavtalat studiestöd beviljas och betalas ut av din omställningsorganisation för utbildningar som är kortare än en studievecka, alltså kortare än fem dagar.

Mer detaljerad information:
Utbildningen ska bedömas kunna stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Nivån på det kortvariga studiestödet är 70 procent av din arbetsinkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det en månadslön på 71 000 kronor).

För att ha rätt till kortvarigt studiestöd behöver du uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.
Köpt utbildning/valideringOm du är anställd eller uppsagd – och omfattas av huvudavtal – kan din omställningsorganisation, under vissa förutsättningar, bekosta dina kursavgifter för utbildningar och validering.

Mer detaljerad information:
För att få kursavgifterna bekostade behöver du uppfylla aktualitetsvillkoret för att få omställnings- eller kompetensstöd.
OmställningsstödOmställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp du kan få från en omställningsorganisation om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut.

Mer detaljerad information:
Stödet syftar till att underlätta vägen vidare på arbetsmarknaden.

Omställningsstöd från din omställningsorganisation består bland annat av
• rådgivning för jobbsökning eller start av företag
• vägledning kring kompetensutveckling som stärker individens ställning på arbetsmarknaden
• förstärkt stöd vid sjukdom
• kortvarigt och kompletterande studiestöd
• köpt utbildning och validering.

För att du ska ha rätt till stödet som beskrivs i de två sista punkterna behöver du omfattas av huvudavtal.

Du har även möjlighet att få hjälp med ett yttrande till CSN vid ansökan om det offentliga omställningsstudiestödet.
Offentligt omställnings-studiestödOffentligt omställningsstudiestöd är det ekonomiska stöd du kan få via CSN när du vidareutbildar dig.

Mer detaljerad information:
Det offentliga omställningsstudiestödet består av ett bidrag och ett lån. Bidraget ersätter 80 procent av inkomsten upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år (år 2022 motsvarar det 26 625 kronor per månad), vilket ger som mest 21 300 kronor i bidrag per månad (år 2022).
RådgivningRådgivning är ett samlingsbegrepp som omfattar olika typer av tjänster och stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda när det gäller jobbsökning eller start av företag. Rådgivningen är personlig och anpassas efter dig och dina förutsättningar och önskemål. Den kan ske i en kombination av digitala och fysiska möten utifrån behov.
VägledningVägledning är ett samlingsbegrepp som omfattar olika typer av tjänster och stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda när det gäller individuella karriärval och studievägar. Vägledningen anpassas efter dig och dina förutsättningar och önskemål och kan erbjudas såväl digitalt som fysiskt eller i kombination.
Yttrande till CSNInnan CSN fattar beslut om du ska få offentligt omställningsstudiestöd har den omställningsorganisation som du tillhör möjlighet att yttra sig. I yttrandet görs en bedömning om utbildningen förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN ska lägga särskild vikt vid yttrandet när de fattar sitt beslut.