Stärk tryggheten för privatanställda

Publicerat 2019-05-16

Nyligen presenterade regeringen direktivet för den utredning som ska föreslå förändringar i arbetsrätten. PTK börjar på samma gång att förhandla med Svenskt Näringsliv. Målet är att förbättra anställningstryggheten för privatanställda tjänstemän.

PTK har under flera år haft som mål att i kollektivavtalen förbättra anställningstryggheten. Den vilar på flera ben. Anställningsskydd i lag och i kollektivavtal, tillgång till kompetensutveckling, stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Dessa delar samspelar varandra för att medarbetare ska vara trygga på arbetsmarknaden.

– PTK tar ansvar för den framgångsrika partsmodellen genom att ständigt utveckla avtalen. Genom att stärka alla de delar som tillsammans skapar trygghet för medarbetaren vill vi stärka anställningstryggheten för alla privatanställda tjänstemän, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Lagförslag ska anpassas till parternas uppgörelse

När regeringen vill utreda Las – Lagen om anställningsskydd tar PTK tillfället i akt att gå in i en förhandling som inte begränsas till möjligheten att säga upp medarbetare, utan ser till skyddet som helhet. Om parterna når en överenskommelse har regeringen lovat att lägga ett lagförslag som ligger i linje med den.

PTK menar att lagförslag som innebär att balansen mellan fack och arbetsgivare rubbas riskerar att försämra Sveriges konkurrenskraft. Otrygga medarbetare vågar mindre. En förändrad balans försvårar för parterna att ta gemensamt ansvar för att hitta lösningar som gynnar både företag och anställda. Trygghetsråden TRR och TRS, de omställningsorganisationer som ägs av parterna, visar på mycket goda resultat. De hade inte varit möjliga med en lagstiftning som inte främjar balans mellan arbetsmarknadens parter.

– Lagstiftning sätter ramen för parterna att ta fram långsiktiga lösningar som gynnar både företag och anställda. Maktbalans mellan parterna är avgörande för en fungerande omställning och för att medarbetare ska våga ta initiativ och ifrågasätta när det behövs. Det är en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft. Regeringen måste hålla sitt löfte om att anpassa lagändringarna till parternas överenskommelse, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Vad vill PTK i förhandlingarna?

PTK:s utgångspunkt för förhandlingarna kan beskrivas som fyra delar:

  • Skydd mot godtyckliga uppsägningar
  • Starkt lokalt fackligt inflytande
  • Förtydliga arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling
  • Omställningsstöd måste omfatta visstidsanställda

Läs mer utförligt om PTK:s utgångspunkter