Startsida

Överenskommelsen om tryggheten på arbetsmarknaden

Publicerat 2020-10-20

Den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv står bakom innebär ett nytt och mer offensivt system för trygghet på arbetsmarknaden. Överenskommelsen offentliggörs nu i sin helhet, och här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur de privatanställda tjänstemännens perspektiv.

I korthet:

 • Överenskommelsen innebär en breddad syn på anställningstrygghet, till att vid sidan om anställningsskydd också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden.
 • Kraftfullt förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Ett kompetensstöd inrättas som ger individen rätt till ekonomiskt stöd för korta och längre utbildningar för att utveckla sin kompetens i anställning och mellan jobb.
 • Överenskommelsen vilar på fyra ben: Anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Visstidsanställda och de som jobbar på företag utan kollektivavtal omfattas.

Vad parterna har kommit överens om

Ett nytt offentligt studiestöd för vuxna ska införas

En förutsättning för parternas överenskommelse är att staten inför ett nytt offentligt studiestöd för vuxna, parallellt med det nuvarande studiemedelssystemet. Studiestödet omfattar hela arbetsmarknaden och riktar sig till de som redan är etablerade på arbetsmarknaden, det vill säga har arbetat i minst 8 år. Studiestödet ska bestå av ett bidrag och ett lån.

 • Bidraget ska ersätta 80 procent av den minskade inkomsten upp till ett tak på cirka 25 000 kronor, vilket ger maximal ersättning på cirka 20 000 kronor i månaden.
 • Lån kan ges upp till cirka 12 000 kronor i månaden.

Studiestödet ges för studier upp till 44 veckor (två terminer) med möjlighet till ytterligare 22 veckor (en termin) 15 år efter att de första 22 veckorna använts. Totalt 44 + 22 = 66 veckor (tre terminer).

Förstärkt stöd vid omställning

Att tiden mellan jobb blir kortare stärker individens trygghet och förbättrar kompetensförsörjningen. Omställningsstödet förbättras framförallt genom tillgång till ekonomiskt stöd för både kortare och längre utbildningar. En viktig framgång är att även den som är visstidsanställd eller drabbats av sjukdom omfattas av stödet.

TRR erbjuder redan i dag ett omfattande stöd för den som är mellan jobb. Insatserna är framgångsrika, under tredje kvartalet 2020 fick 94 procent av de aktivt arbetssökande hos TRR en positiv lösning.

Villkor och omfattning i överenskommelsen:

 • Kompletterande studiestöd ger ersättning vid inkomster över taket för det nya offentliga studiestödets bidragsdel, vid studier upp till 44 veckor (två terminer). Vid återkvalificering, enligt det offentliga studiestödet ovan, ges stöd i ytterligare 22 veckor (en termin).
 • Kortvarigt studiestöd för den som vill studera kortare än en vecka.

Säkrat anställningsskydd med bibehållet facklig inflytande

Att ingen ska kunna sägas upp godtyckligt och att uppsägningar ska hanteras i förhandlingar på företaget är två viktiga principer som förändringarna av anställningsskyddet vilar på.

Fyra övergripande förändringar genomförs:

 1. En uppsägning ska grunda sig på sakliga skäl. Reglerna för när en arbetsgivare har rätt att säga upp någon av personliga skäl förtydligas för att göra det förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare vad som krävs för en uppsägning, till exempel vilka åtgärder en arbetsgivare ska ha vidtagit innan sakliga skäl för en uppsägning kan anses föreligga.
 2. Turordning är fortsatt den regel som gäller vid arbetsbrist och principerna förändras inte jämfört med i dag. Om avtal om turordning inte kan träffas genom förhandling får arbetsgivare undanta anställda. Reglerna ser olika ut för små och stora företag. Läs mer i överenskommelsen.
 3. Vid tvist mellan arbetsgivare och anställd om en uppsägning får den anställde rätt till ekonomiskt skydd genom en kollektivavtalad försäkring som kompletterar A-kassan istället för att lön betalas ut som i dag. För att säkra det fackliga inflytandet är förtroendevalda med särskild betydelse för det fackliga arbetet på arbetsplatsen undantagna från regeln och anställningen kvarstår tills tvisten är löst.
 4. Allmän visstid tas bort och ersätts av särskild visstid samt stramas åt så att den övergår i en tillsvidareanställning redan efter 18 månader jämfört med i dag, då det krävs två år. Dessutom ska inhyrd personal som arbetat minst två år i samma företag erbjudas en tillsvidareanställning.

Ett helt nytt stöd för kompetensutveckling

Anställda får genom överenskommelsen helt nya möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det så kallade kompetensstödet innebär exempelvis ekonomisk ersättning under både korta och längre utbildningar. Utgångspunkten är att den som får stöd också har rätt att vara ledig för studier. Det sänker trösklarna för vidareutbildning och även den som har en visstidsanställning har möjlighet att få stöd. Utöver ekonomiskt bidrag under studier ingår bland annat också rådgivning, studievägledning, utbildningar som TRR köper av privata utbildningsleverantörer och validering av kompetens.

Villkor och omfattning i överenskommelsen:

 • Studiestöden riktar sig till de som är etablerade på arbetsmarknaden, till individer som har arbetat i minst 8 år.
 • Kompletterande studiestöd ger ersättning vid inkomster över taket för det nya offentliga studiestödets bidragsdel, vid studier upp till 44 veckor (två terminer).
 • Kortvarigt studiestöd kan den få som vill studera kortare än en vecka.
 • Gäller för alla, oavsett anställningsform.

Stärkt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Den stora förbättringen är att individen får bättre ekonomiska möjligheter att studera vidare. Med kompletterande studiestöd och TRR studieersättning kan man utbilda sig i upp till två år för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Villkor och omfattning i överenskommelsen:

 • Två terminer med kompletterande studiestöd: ersätter 80 procent av inkomsten upp till 30 600 kronor, vid löner över 30 600 ersätts 65 procent av inkomsten upp till 66 800 kronor (det kompletterande studiestödet beräknas inklusive det nya offentliga studiestödets bidragsdel).
 • När det nya offentliga studiestödets bidragsdel och det kompletterande studiestödet läggs samman går det maximalt att få cirka 43 400 kronor per månad.
 • Fyra terminer med studiersättning: 70 procent av tidigare lön termin ett och två, 50 procent av tidigare lön termin tre och fyra (studiersättning beräknas inklusive det befintliga studiemedlets bidrag och grundlån).
 • Studiersättning kan tillsammans med kompletterandes studiestöd sammanhängande ges i maximalt 24 kalendermånder.

Parterna vill också utreda förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Målet är förbättra skyddet vid arbetslöshet genom att göra det lättare att få rätt till A-kassa och förbättra ersättningen till arbetslösa.