PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

Publicerat 2019-01-11

Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.

En ny överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv innebär att TRR Trygghetsrådet kan erbjuda ett ännu bättre omställningsavtal för privatanställda tjänstemän.

– Med den här överenskommelsen har vi förbättrat möjligheterna till omställning under hela arbetslivet, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Nytt är betalda studier och ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom. Samtidigt sänks företagens avgifter.

– Båda parter inser att omställningsverktygen måste utvecklas för att fungera så effektivt som möjligt. Den samsynen har gjort att vi kunnat enas om bättre villkor för både företag och medarbetare, säger Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv.

Redan nu, från och med den 1 januari i år, kan tjänstemän som behöver studera för att få ett nytt arbete få ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet.

– Att TRR nu kan ge ännu bättre ekonomiskt stöd vid studier förbättrar möjligheterna till omställning under hela arbetslivet. Det ökar tjänstemännens långsiktiga anställningsbarhet och förbättrar samtidigt näringslivets kompetensförsörjning, säger Niklas Hjert.

Parterna är också överens om att även tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom ska omfattas av TRR:s omställningsstöd och avgångsersättning. Det har inte varit möjligt tidigare då främst uppsägning på grund av arbetsbrist gav rätt till stöd från omställningsavtalet.

– Arbete med att få sjuka personer tillbaka till arbetslivet kan kräva särskilda och större insatser än vanligt. TRR har sedan tidigare bedrivit en försöksverksamhet och har varit mycket framgångsrika i sådant arbete, säger Niklas Hjert.

Efter flera år av låg arbetslöshet bland tjänstemän har TRR:s kapital vuxit. Det gör att Svenskt Näringslivs medlemsföretag nu helt slipper avgift. För anslutna företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv sänks avgiften från 0,7 procent av lönesumman till 0,4 procent.

– Det är utmärkt att vi under en period kan slopa avgiften för våra medlemsföretag och samtidigt använda de pengar som finns till att stärka näringslivets kompetensförsörjning, säger Peter Jeppsson.  

FAKTA – TRR studieersättning

  • Gäller för tjänsteman som är berättigad till omställningsstöd och som fyllt 40 år vid tidpunkten för studiestart.
  • TRR ska pröva dels tjänstemannens behov av utbildning, dels om utbildningen är sådan att den kommer att öka tjänstemannens anställningsbarhet. Det är TRR:s bedömning som avgör om huruvida TRR studieersättning ska beviljas eller inte.
  • TRR studieersättning följer CSN:s modell för studiestöd med perioder som motsvarar termin och belopp per studievecka. TRR studieersättning beräknas som om berörd tjänsteman sökt och beviljats studiestöd från CSN (oavsett om tjänstemannen tar ut eller har rätt till studiestöd).
  • Med studiestöd från CSN avses här bidragsdel och grundlån, inte omfattande så kallade tilläggslån. TRR studieersättning ska tillsammans med studiestödet upp till fribeloppsgränsen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4.
  • För tjänstemän som är äldre än 57 år saknas, enligt nu gällande regler, rätt till studiestöd från CSN. För sådan tjänsteman ska TRR studieersättning bestämmas som om tjänstemannen varit berättigad till studiestöd från CSN.
  • TRR studieersättning påverkar inte den rätt till AGE som gäller enligt Omställningsavtalet vid arbetslöshet. TRR studieersättning får inte beräknas på högre lön än AGE vid arbetslöshet (1,4 x IBB/månad).

FAKTA – Omställningsstöd uppsagd på grund av sjukdom

Tjänstemän som sagts på grund av sjukdom, vilket rättsligt sett är en uppsägning på grund av personliga skäl, kan omfattas av rätt till TRR:s omställningsstöd och AEG (avgångsersättning), enligt följande:

  • En tjänsteman som sagts upp på grund av sjukdom och som har accepterat uppsägningen och med rättslig verkan förklarat att frågor om ogiltighet eller skadestånd på grund av uppsägningen inte kommer att drivas i domstol, har rätt till omställningsstöd från TRR och AGE.
  • Om en arbetsgivare och en tjänsteman kommit överens om att anställningen ska upphöra på grund av sjukdom ska motsvarande principer tillämpas som vid överenskommelser om upphörande på grund av arbetsbrist.
  • Förklaringen att tjänstemannen med rättslig verkan har accepterat uppsägningen och avstått från att angripa den ska lämnas innan tjänstemannen eller den fackliga organisation tjänstemannen tillhör väckt talan om skadestånd eller ogiltighet i saken.

Emilia Emtell

Kommunikationschef / pressansvarig

08-440 85 26

073-745 36 03