2024: Gemensamma ståndpunkter Svenskt Näringsliv, LO och PTK – Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket

Publicerat 2024-07-02

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tagit del av utredningen om hur MynAKs uppgifter kan överföras till och inordnas i Arbetsmiljöverket. Parterna har lämnat gemensamma kommentarer om konsekvenser av förslaget och ytterligare synpunkter.

Sammanslagning och resurser

Parterna anser att verksamheterna som bedrivs inom de båda myndigheterna är viktiga alltjämt, och att en överföring av MynAK:s uppgifter till Arbetsmiljöverket inte får innebära sänkta ambitioner inom området. Under övergången av uppgifterna till Arbetsmiljöverket är det viktigt att regeringen säkerställer att detta kan ske på ett ordnat sätt och att det finns tillräckliga resurser för att verksamheten inte påverkas vare sig på kort eller lång sikt.

Parterna kan se fördelar med att kunskapsspridning, utvärdering och analys hamnar närmre Arbetsmiljöverkets ordinarie verksamhet. På så sätt kan analysavdelningen bättre än idag stödja en effektiv och evidensbaserad tillsyn av arbetsmiljöregelverket. Det är viktigt att Arbetsmiljöverket framöver utvecklar någon form av vetenskapligt kvalitetsråd för de frågor som rör forskning och kunskapssammanställningar.

PEROSH

Parterna ser det internationella samarbetet när det gäller arbetsmiljöforskning och nätverk kopplade därtill som viktiga parametrar. Arbetsmiljöverket bör omhänderta MynAK:s medlemskap i PEROSH och vi parter ser idag inte att någon annan myndighet är bättre lämpad att vara den noden. Sverige och svensk arbetslivsforskning bör ha en stark koppling till PEROSH också framöver. Det är också viktigt att Arbetsmiljöverket arbetar aktivt med att tillgängliggöra PEROSH-medlemskapet till ännu fler forskargrupper framöver.

Samråd med arbetsmarknadens parter

Med den överförda verksamheten aktualiseras också frågor om hur Arbetsmiljöverket bör samråda med parterna framöver. Arbetsmarknadens parter anser att parterna och myndigheten tillsammans kan hitta kvalitativa, effektiva och ändamålsmässiga samrådsformer inkluderat det som idag är MynAK:s verksamhet.

Företagshälsovården

När det gäller frågor om företagshälsovård instämmer arbetsmarknadens parter i utredningens slutsatser att uppgifterna att följa och främja företagshälsovårdens utveckling inte lämpar sig att hamna hos Arbetsmiljöverket. När det gäller kompetensförsörjningen för företagsläkare anser parterna att det är viktigt att snarast möjligt ge Försäkringskassan uppgiften att säkerställa att läkare kan göra sin specialistutbildning inom företagshälsovård/arbetsmiljömedicin och liknande.

För övriga professioner nödvändiga för företagshälsovården är det viktigt att regeringen säkerställer att det finns ett tillräckligt utbildningsutbud på landets lärosäten. Det är viktigt att utbildningen för företagshälsovårdens funktioner tillgodoser arbetsmarknadens behov. När det gäller MynAK:s uppdrag om riktlinjer för evidensbaserad praktik för företagshälsovården anser parterna att det krävs en gemensam dialog mellan parterna, regeringen, arbetsmiljömedicinska klinikerna och Sveriges Företagshälsor om hur detta arbete bäst kan organiseras framöver.