PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunals remissvar

Publicerat 2021-09-06

Parterna tillstyrker förslagen i promemoriorna En reformerad arbetsrätt, Grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, IF Metall och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (parterna) har beretts möjlighet att yttra sig över promemoriorna

Parterna anser att förslagen väl speglar och genomför den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som de träffat. Parterna tillstyrker därför de förslag som ges.

Parterna vill även understryka vikten av att promemoriornas förslag inte ändras eftersom varje sådan förändring riskerar att komma i strid med parternas principöverenskommelse. Några ändringar av förslagen bör därför inte göras.