PTK under pandemin

Publicerat 2021-03-25

Pandemin har visat på bredden i PTK:s verksamhet och styrkan i vår samverkan. Genom att snabbt kunna anpassa PTK:s kollektivavtal till den rådande situationen och hantera uppkomna arbetsmiljöfrågor har vi, tillsammans med medlemsförbunden, kunnat stötta de privatanställda tjänstemännen.

Anpassning av kollektivavtal

Med anledning av pandemin och de regler om korttidsavtal som staten infört har PTK förhandlat fram anpassningar i ett antal regler i våra kollektivavtal. PTK:s juristgrupp diskuterat olika praktiska frågor kring tillämpningen av reglerna och kunnat göra gemensamma medskick in i den partsgrupp som Tillväxtverket bildat.

De berörda avtalen är:

 • Lönekapningsreglerna i ITP avtalet
  PTK och Svenskt Näringsliv har tecknat avtal om att inte tillämpa lönekapningsreglerna i ITP-avtalet vid korttidsarbete. Detta innebär att tjänstemännens pension inte ska påverkas av en period av korttidsarbete under slutet av arbetslivet.
 • Omställningsavtalet
  PTK och Svenskt Näringsliv har i ett förhandlingsprotokoll klargjort att det inte är parternas avsikt att man ska exkluderas från omställningsavtalet vid korttidsarbete. Det är den ordinarie arbetstiden som ligger till grund vid beräkning av kvalifikationskravet
 • Kvalifikationskravet i ITP 2 och KTP 2
  PTK och Svenskt Näringsliv är överens om att kvalifikationskravet för att omfattas av ITP 2 avser ordinarie arbetstid. Detsamma gäller för KTP 2 enligt förhandlingsprotokoll tecknat med KFO.
 • Tjänstegrupplivförsäkringen TGL
  För att få hel TGL-ersättning krävs en veckoarbetstid på minst 16 timmar. Alecta har beslutat att de vid sin skadereglering kommer att titta på arbetstid innan korttidsarbete.

En fråga som kvarstår att lösa är en långsiktig lösning av hanteringen av riskförsäkringarna i ITP, dvs regler vid långvarig sjukskrivning i relation till korttidsarbete. En förhandling om detta är inledd och kommer att fortsätta under 2021.

Covid-19 ger nya förutsättningar för arbetsmiljöarbetet

Omfattande arbete på distans har ställt nya krav på arbetsmiljöarbetet och för många arbetsplatser är hantering av risken för smitta något nytt. För att underlätta det lokala arbetsmiljöarbetet har Prevent tagit fram särskilda stöd inom dessa områden.

Afa Försäkring har haft särskild temautlysning av forskningsmedel för forskning kring covid-19 och dess påverkan på arbetsplatserna. Den rönte stor uppskattning i forskarvärlden och har resulterat i ett stort antal ansökningar. Projekt som har beviljats handlar bland annat om hur pandemin påverkat arbetshälsan, förutsättningarna för att leda och samarbeta, samt att fortsätta kunna vara lärande organisationer

PTK:s arbetsmiljögrupp har arbetat med att ta fram rekommendationer till förtroendevalda och skyddsombud om hur man bör förhålla sig till arbetsgivarens skyldigheter att förhindra smitta och testning för covid-19.

Förändringar med anledning av korttidsavtalen under pandemin

 • Lönekapningsreglerna i ITP avtalet
 • Omställningsavtalet
 • Kvalifikationskravet i ITP 2
 • Kvalifikationskravet i KTP 2
 • Tjänstegrupplivförsäkringen TGL